سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شمارهعنوان درسواحدگروه متولی
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۲۶ساختار و زبان کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۴مبانی بینایی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۹آز زیست‌شناسی۱گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۷یادگیری ماشین۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۵۱۳ریزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش

دروس تحصیلات تکمیلی

شمارهعنوان درسواحدگرایش
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۵۱۶فناوری روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۲ژنومیک محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۳پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۷هوش مصنوعی توزیع‌شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۶۷۶نظریه اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان‌های طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۳.۱سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش سیگنال‌های ویدئویی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۲۲ریزپردازنده‌های پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۸۳طراحی VLSI پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۳پردازش پیشرفته علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۴رایانش کوانتومی۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌سازی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳علم داده
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳علم داده
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳علم داده
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳علم داده
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌های متنی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳علم داده
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳علم داده
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳علم داده
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳علم داده
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۸۴۳.۱سامانه‌های رایافیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۲طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۵۳شبکه‌های ميان‌ارتباطی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۹۳۳پردازش تصویر۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۳۸طراحی پایگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی چندلایه سامانه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی در علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹یادگیری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی

افزودن درس