سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شماره عنوان درسواحدگروه متولی
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۹آز زیست‌شناسی۱گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۵۱۳ریزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۲۶ساختار و زبان کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۴۴مبانی بینایی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۷۷یادگیری ماشین۳گروه هوش مصنوعی

دروس تحصیلات تکمیلی

شماره عنوان درسواحدگرایش
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳علم داده
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌سازی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳علم داده
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳علم داده
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌های متنی۳علم داده
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳علم داده
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳علم داده
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳علم داده
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۴رایانش کوانتومی۳نرم‌افزار
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۲۲ریزپردازنده‌های پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳علم داده
۴۰۸۴۳.۱سامانه‌های رایافیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۸۳.۱سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳علم داده
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳علم داده
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۸۵۳شبکه‌های ميان‌ارتباطی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی چندلایه سامانه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی در علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۸۳طراحی VLSI پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۲طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۳۸طراحی پایگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳علم داده
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۱۶فناوری روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳علم داده
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۶نظریه اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۲۷هوش مصنوعی توزیع‌شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۵۷۱.۳پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۳۳پردازش تصویر۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان‌های طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش سیگنال‌های ویدئویی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۹۳پردازش پیشرفته علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۲ژنومیک محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۹۵۹یادگیری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی

افزودن درس