سرفصل دروس

شمارهعنوان درسواحدگروه متولی
۱۰۱۰برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم افزار
۱۰۱۲آزمون نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۱۰۱۴داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۱۰۱۶طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۱۰۱۸برنامه‌سازی وب و سازمانی۳گروه نرم‌افزار
۱۰۲۰مهندسی نرم‌افزار، متدلوژی‌های چابک و DevOps۳گروه نرم‌افزار
۲۰۱۰برنامه‌سازی پایتون۳گروه نرم‌افزار
۲۰۱۱ساختارهای گسسته۳گروه نرم‌افزار
۲۰۱۲برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۲۰۱۴داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۲۰۱۵طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۲۰۲۰نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۲۰۲۲الگوریتم‌های پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۳۰۱۰برنامه‌سازی برای تحلیل داده۳گروه هوش‌ مصنوعی
۳۰۱۲ریاضیات هوش مصنوعی۳گروه هوش‌ مصنوعی
۳۰۱۴یادگیری ماشین۳گروه هوش مصنوعی
۳۰۱۶یادگیری ژرف۳گروه هوش مصنوعی
۳۰۱۸پردازش زبان‌های طبیعی۳گروه هوش مصنوعی
۳۰۲۰بینایی ماشین۳گروه هوش مصنوعی
۹۰۱۰مهارت‌های پایه در مهندسی کامپیوتر۲گروه نرم‌افزار
۹۰۹۰خلاقیت الگوریتمی و برنامه‌سازی پایتون۳گروه نرم‌افزار

افزودن درس