رتبه‌ی دانش‌جویان ورودی دانشکده

طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از دو سوم رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری دانشگاه‌ها، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده‌اند.

در زیر آمار تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری و همچنین میانگین رتبه‌ی کشوری دانش‌جویان ورودی دانشکده در آزمون سراسری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ آمده است.

تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری


میانگین رتبه‌ی کشوری در آزمون سراسری


آمار رتبه‌های دانش‌جویان ورودی

سال ورود تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ میانگین رتبه‌ی کشوری
۱۳۹۲ ۸ ۱۵۴۵
۱۳۹۳ ۱۰ ۱۵۸۰
۱۳۹۴ ۱۳ ۷۹۲
۱۳۹۵ ۳۰ ۵۶۶
۱۳۹۶ ۳۹ ۴۶۰
۱۳۹۷ ۵۲ ۳۳۸
۱۳۹۸ ۶۷ ۱۸۱
۱۳۹۹ ۶۹ ۲۱۷

توضیح: در محاسبه‌ی میانگین رتبه‌ی کشوری، رتبه‌ی کلیه‌ی دانش‌جویان ورودی از آزمون سراسری شامل دانش‌جویان سهمیه‌ی مناطق مختلف و سهمیه‌ی ایثارگران لحاظ شده است.