رتبه‌ی دانش‌جویان ورودی دانشکده

طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از سه چهارم رتبه‌های زیر ۱۰۰ کشوری آزمون سراسری، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده‌اند.

در نمودار زیر، تعداد دانشجویان دارای رتبه‌ی کشوری ۱ تا ۱۰۰ آزمون سراسری که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی کامپیوتر مشغول به تحصیل شده‌اند آمده است.

تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری