فیزیک ۱

Physics 1

شماره درس: ۲۴۰۱۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم مکانیک کلاسیک است.

ریز مواد

 1. اندازه‌گیری (۱ جلسه)
 2. حرکت در یک بعد (۱ جلسه)
 3. حرکت در صفحه (۲ جلسه)
 4. دینامیک ذره (۴ جلسه)
 5. کار و انرژی (۳ جلسه)
 6. سامانه‌ی ذرات (۳ جلسه)
 7. تکانه‌ی خطی و برخورد (۲ جلسه)
 8. سینماتیک دورانی (۳ جلسه)
 9. دینامیک دورانی (۴ جلسه)
 10. تعادل (۲ جلسه)
 11. گرانش (۲ جلسه)
 12. نوسان (۳ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌ میان‌ترم: ۶ نمره
 • آزمون پایانی: ۱۰ نمره

مراجع

 1. David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. Fundamentals of Physics Extended. 10th Edition, Wiley, 2013.
 2. H. D. Young and R. A. Freedman, and A. L. Ford. University Physics with Modern Physics Technology Update. 13th Edition, Addison-Wesley, 2013.
 3. David Halliday, Robert Resnick, and Kenneth S. Krane. Physics, Volume 1. 5th Edition, Wiley, 2001.