آز معماری کامپیوتر

Computer Architecture Lab

شماره درس: ۴۰۱۰۳ تعداد واحد: ۱
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: معماری کامپیوتر، آز مدارهای منطقی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با روش‌های عملی پیاده‌سازی اجزای مهم یک معماری کامپیوتر (نظیر واحد حسابی-منطقی، واحد کنترل و حافظه) است به گونه‌ای که دانشجویان دید واقعی به شیوه‌ی طراحی و پیاده‌سازی یک مجموعه دستورالعمل روی یک معماری هدف پیدا و تجربه عملی کسب کنند.

ریز مواد

 • آشنایی با ابزارهای CAD جهت طراحی و آزمایش درستی عملکرد مدارهای منطقی
  • آشنایی با یک شبیه‌ساز نمونه (همانند Quartus)
  • طراحی، پیاده‌سازی و آزمون عملکرد یک مدار نمونه (همانند مدار جمع دو عدد ده‌دهی دو رقمی) با استفاده از شبیه‌ساز
 • طراحی و پیاده سازی معماری‌های محاسباتی
  • طراحی و پیاده‌سازی ضرب‌کننده‌ی ممیزثابت چهاربیتی
  • طراحی و پیاده‌سازی جمع/تفریق‌کننده‌ی ممیز شناور
  • طراحی و پیاده‌سازی مبدل ده‌دهی به دودوئی
 • طراحی و پیاده‌سازی معماری یک کامپیوتر ساده
  • طراحی و پیاده‌سازی واحد محاسبه با امکان انتخاب مبداء
  • طراحی و پیاده‌سازی واحد محاسبه با امکان کنترل توسط برنامه
  • طراحی و پیاده‌سازی کامل کامپیوتر با حافظه‌ی داده و دستورهای پرش
 • طراحی و پیاده‌سازی پردازنده
  • ‌طراحی و پیاده‌سازی مدار کنترل ریزبرنامه‌پذیر
  • ‌آزمون کارایی مدار پیاده‌سازی شده

ارزیابی

مراجع

 1. D. Patterson and J. L. Hennessy. Computer Organization & Design, The Hardware / Software Interface. 4th Edition, Morgan Kaufmann Publishing, 2011.
 2. M. Mano. Computer System Architecture. 3rd Edition, Prentice Hall, 1992.