ساختمان‌های گسسته

Discrete Structures

شماره درس: ۴۰۱۱۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم، ساختارها، و تکنیک‌هایی از ریاضیات گسسته است که به‌طور گسترده در علوم و مهندسی کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. ایجاد مهارت‌های زیربنایی از جمله فهم و ساخت اثبات‌های دقیق ریاضی، تفکر خلاقانه در حل مسائل، آشنایی با نتایج اولیه در منطق، ترکیبیات، نظریه‌ی اعداد، نظریه‌ی گراف‌ها و نظریه‌ی محاسبات، و نیز فراهم آوردن پیش‌نیاز ریاضی موردنیاز برای بسیاری دیگر از دروس ارائه‌شده در گرایش‌های مختلف مهندسی کامپیوتر، از اهداف این درس به شمار می‌رود.

ریز مواد

 • منطق (۳ جلسه)
  • اصول اولیه‌ی منطق، گزاره‌ها، گزاره‌های هم‌ارز
  • گزاره‌نماها، سورها، اصول استنتاج
  • روش‌های اثبات
 • نظریه‌ی توابع و مجموعه‌ها (۲ جلسه)
  • مبانی نظریه‌ی مجموعه‌ها، عملگرهای مجموعه‌ای، مجموعه‌های شمارا و ناشمارا
  • توابع یک‌به‌یک و پوشا، ترکیب توابع، معکوس توابع، دنباله‌ها
 • نظریه‌ی اعداد (۲ جلسه)
  • بخش‌پذیری، همنهشتی، محاسبات پیمانه‌ای
  • اعداد اول، قضیه‌ی اویلر، مقدمه‌ای بر نظریه‌ی رمزنگاری
 • استقرا (۲ جلسه)
  • استقرای ریاضی، اصل خوش‌ترتیبی
  • استقرای قوی، استقرای ساختاری
 • شمارش (۴ جلسه)
  • اصول اولیه‌ی شمارش، جایگشت و ترکیب
  • ضرایب دوجمله‌ای، جایگشت‌ها و ترکیب‌های باتکرار
  • اصل طرد و شمول، توزیع اشیا درون جعبه‌ها
  • اصل لانه‌کبوتری
 • احتمالات گسسته (۲ جلسه)
  • نظریه‌ی احتمالات، تابع توزیع احتمال، احتمالات شرطی
  • متغیرهای تصادفی، امید ریاضی، واریانس
 • روابط بازگشتی (۳ جلسه)
  • مسائل بازگشتی
  • حل روابط بازگشتی (همگن و غیر همگن)
  • توابع مولد
 • رابطه‌ها (۲ جلسه)
  • رابطه‌ها و خواص آن‌ها، نمایش رابطه‌ها، ترکیب روابط
  • رابطه‌ها‌ی هم‌ارزی، بستارها
 • ترتیب جزیی و جبر بول (۲ جلسه)
  • مجموعه‌های با ترتیب جزیی، نمودار هاس، مرتب‌سازی توپولوژیکی
  • مشبکه‌ها، جبر بول، خواص جبر بول
 • گراف‌ها (۳ جلسه)
  • تعاریف اولیه، گراف‌های خاص، گراف‌های دوبخشی، نمایش گراف‌ها، یک‌ریختی گراف‌ها
  • مسیرها و همبندی، مسیرهای اویلری و همیلتنی
  • گراف‌های مسطح، قضیه‌ی اویلر، رنگ‌آمیزی گراف‌ها
 • درخت‌ها (۱ جلسه)
  • درخت‌ها و جنگل‌ها، درخت‌های خاص، درخت‌های ریشه‌دار، درخت‌های پوشا
 • ساختارهای جبری (۱ جلسه، اختیاری)
  • تکواره‌ها، حلقه‌ها، گروه‌ها، گروه‌ها آبلی
 • مدل‌سازی محاسبات (۳ جلسه)
  • زبان‌ها و گرامرها، ماشین‌های با حالات متناهی
  • تشخیص زبان‌ها، زبان‌های منظم
  • (اختیاری) ماشین تورینگ

ارزیابی

 • تمرین نظری: ۱۵٪ نمره
 • آزمون‌‌ها (میان‌ترم، پایان‌ترم و آزمونک‌ها): ۸۵٪ نمره

مراجع

 1. K. H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. 8th Edition, McGraw Hill, 2018.
 2. R. P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction. 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
 3. A. Engel. Problem-Solving Strategies. Springer, 1998.