آز طراحی سیستم‌های دیجیتال

Digital Systems Design Lab

شماره درس: ۴۰۲۰۳ تعداد واحد: ۱
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: آز مدارهای منطقی هم‌نیاز: طراحی سیستم‌های دیجیتال

اهداف درس

هدف از این آزمایشگاه آن است که دانشجویان تجربیات عملی در زمینه طراحی سیستم‌های دیجیتال با استفاده از ابزارهای خودکار طراحی دیجیتال (CAD Tools) و نیز پیاده‌سازی سیستم‌های دیجیتال با عناصر برنامه‌پذیر همچون CPLD و FPGA را به دست آورند.

ریز مواد

 • آزمایش اول: طراحی مدارهای ترکیبی با استفاده از امکانات شماتیک
 • آزمایش دوم: طراحی مدارهای ترتیبی با استفاده از امکانات شماتیک
 • آزمایش سوم: توصیف جریان داده
 • آزمایش چهارم: توصیف رفتاری
 • آزمایش پنجم: طراحی ضرب‌کننده
 • آزمایش ششم: طراحی یک انکوباتور
 • آزمایش هفتم: UART
 • آزمایش هشتم: ALU اعداد مختلط
 • آزمایش نهم: پیاده‌سازی حافظه‌های شرکت‌پذیر نوع سه‌گانه
 • آزمایش دهم: پیاده‌سازی یک پردازنده‌ی ساده

ارزیابی

مراجع

 1. S. Palnitkar. Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis. 2nd Edition, Prentice Hall, 2003.
 2. ACEX 1K Programmable Logic Family Data Sheet. Available at www.altera.com.
 3. ModelSim User's Manual. Available at www.actel.com.
 4. Introduction to the Quartus II Software. Available at www.altera.com.