آز مدارهای منطقی

Logic Design Lab

شماره درس: ۴۰۲۰۶ تعداد واحد: ۱
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: مدارهای منطقی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی با نحوه‌ی پیاده‌سازی مدارات منطقی از جمله شیفت رجیسترها، جمع‌کننده‌ها، تفریق‌کننده‌ها، شمارنده‌ها، ثبات‌ها و گذرگاه‌های داده می‌باشد. آزمایشگاه مدار منطقی محل تجربه‌ی عملی تئوری‌هایی است که در درس مدار منطقی فراگرفته‌شده است.

ریز مواد

 • آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از راهنماها
 • آشنایی با مفهوم مشخصه‌ی انتقالی و fan-out در تراشه‌های TTL
 • آشنایی با مدارهای ترتیبی
  • زمان‌سنج
  • ثبات‌های انتقال
  • شمارنده‌ها
 • طراحی و پیاده‌سازی ماشین حالت متناهی
  • پیاده‌سازی زمان‌سنج برای لباسشویی
  • پیاده‌سازی تلفن از راه دور
 • آشنایی با اجزای یک رایانه ساده
  • آشنایی با واحد محاسبه و منطق، ثبات‌ها و گذرگاه
  • پیاده‌سازی پشته سخت‌افزاری
  • طراحی یک رایانه دودویی ساده

مراجع

 1. D. Patterson and J. L. Hennessy. Computer Organization & Design, The Hardware / Software Interface. 4th Edition, Morgan Kaufmann Publishing, 2011.
 2. M. Mano. Computer System Architecture. 3rd Edition, Prentice Hall, 1992.