ایجاد چابک نرم‌افزار

Agile Software Development

شماره درس: ۴۰۴۷۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: تحلیل و طراحی سیستم‌ها هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر با مفاهیم، اصول و روش‌های پیشرفته‌ی ایجاد چابک سیستم‌های نرم‌افزاری است. دانشجویان پس از مروری بر اصول چابکی و متدولوژی XP، با متدولوژی‌های DSDM و DAD آشنا خواهند شد، و از آن‌ها در کنار الگوها و رویه‌های کاربردی چابک برای ایجاد یک سیستم نرم‌افزاری استفاده خواهند نمود.

ریز مواد

 • مقدمه: مروری بر مفاهیم اولیه و تاریخچه‌ی ایجاد چابک، منشور چابک و اصول چابکی (۱ جلسه)
 • آشنایی با متدولوژی XP (Extreme Programming) (۲ جلسه)
 • متدولوژی DSDM (Dynamic Systems Development Method)
  • چارچوب کلی و اصول و قواعد (۲ جلسه)
  • فاز امکان‌پذیری (Feasibility) (۱ جلسه)
  • فاز مبانی (Foundations) (۲ جلسه)
  • فاز ایجاد تکاملی (Evolutionary Development) (۲ جلسه)
  • فاز مستقرسازی (Deployment) (۲ جلسه)
  • نقش‌ها، محصولات و رویه‌های کاربردی (۳ جلسه)
 • متدولوژی DAD (Disciplined Agile Delivery)
  • چارچوب کلی (۱ جلسه)
  • فاز آغاز (Inception) (۱ جلسه)
  • فاز تفصیل (Elaboration) (۲ جلسه)
  • فاز ساخت (Construction) (۲ جلسه)
  • فاز انتقال (Transition) (۱ جلسه)
  • فعالیت‌های تکراری و رویه‌های کاربردی (۲ جلسه)
 • رویه‌های کاربردی چابک (Agile Practices): مدیریت تیم، طراحی و Kanban (۳ جلسه)
 • الگوها (۳ جلسه)

ارزیابی

 • آزمون: آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم (۶۰ درصد نمره)
 • تمرین و پروژه: تمرینات در قالب یک پروژه‌ی DSDM یا DAD تعریف شده و به‌تدریج در طول نیم‌سال انجام شده و تحویل داده می‌شوند (۴۰ درصد نمره).

مراجع

 1. D. Wells. Extreme Programming: A Gentle Introduction. Published online at: http://www.extremeprogramming.org, 2013 (visited: 20 September 2019).
 2. DSDM Consortium. The DSDM Project Framework Handbook. Agile Business Consortium, Published online at: https://www.agilebusiness.org/page/TheDSDMAgileProjectFramework, 2014 (visited: 20 September 2019).
 3. S. W. Ambler and M. Lines. Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise. IBM Press, 2012.
 4. Agile Alliance. Agile 101: Subway Map to Agile Practices. Published online at: https://www.agilealliance.org/agile101/subway-map-to-agile-practices/, 2015 (visited: 20 September 2019).
 5. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.