ژنتیک و تکامل

Genetic and Evolution

شماره درس: ۴۰۴۹۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس دانشجویان ابتدا در قسمت اول با اصول ژنتیک در مقیاس سلولی و مولکولی و ارگانیسمی آشنا می‌شوند و سپس در قسمت دوم با اصول ژنتیک و تکامل در مقیاس بزرگتر از جمله در جوامع آشنا می‌گردند.

ریز مواد

 1. مقدمه ای بر ژنتیک
 2. ژنتیک در سطح سلولی
 3. مبانی های وراثت
 4. تجدید نظر در مبانی‌های وراثت و گسترش آن‌ها
 5. پیوستگی ژنتیکی، نوترکیبی و نقشه‌برداری ژنتیکی
 6. ژنتیک باکتری‌ها و ویروس‌ها
 7. هویت شیمیایی ژن
 8. همانندسازی DNA و نوترکیبی
 9. تغییرات بر روی کرموزوم و ژن
 10. مقدمه ای بر نظریه تکامل
  • کد بین‌المللی نامگذاری فیلوژنتیک
  • تمایز ژنوتیپ-فنوتیپ
  • تعریف حیات و حیات مصنوعی
 11. مبانی ژنتیک جوامع
  • جمعیت
  • واحد انتخاب طبیعی
  • تنوع و وراثت
  • قضیه بنیادی فیشر در انتخاب طبیعی
  • سازواری Fitness
  • مولکول DNA و RNA
  • دقت همانند‌سازی: جهش
  • رانش ژنتیکی در جمعیت متناهی
 12. نقد نو داروینیسم
  • دگما مرکزی
  • عمر جهان
  • شواهد دیرینه‌شناسی
  • لامارک و وایزمن
  • مشاهدات از حیوانات خانگی
  • عناصر تکامل توسط انتخاب طبیعی
  • آزمایش‌های طولانی مدت انتخاب طبیعی
  • انتخاب مصنوعی
  • شواهد اصلی برای تکامل
 13. اندازه و رشد جمعیت
  • مدل‌های رشد جمعیت
  • آشوب
 14. تکامل در جمعیت های دیپلوئید
  • ارگانیسم دیپلوئید
  • اصل هاردی – وینبرگ
  • گسترش یک ژن مطلوب
  • ژن‌های مغلوب و غالب
 15. نوع در جوامع طبیعی
  • شواهدی برای تنوع ژنتیکی
  • ماهیت جهش
  • تعادل بین جهش و انتخاب طبیعی
  • بار جهش
  • ترکیب ژنتیکی Cross Over
  • انتخاب طبیعی وابسته به فرکانس
  • محیط متغیر
 16. تکامل در بیش از یک لوکاس locus
  • عدم تعادل پیوند Linkage Disequilibrium
  • تقلید در پروانه‌ها
  • انتخاب طبیعی و عدم تعادل پیوند
 17. جمعیت محدود و ساختار یافته
  • جمعیت ساختاریافته
  • همخونی Inbreeding
  • رانش ژنتیکی و جهش
  • تکامل خنثی و نرخ تکامل مولکولی
  • مهاجرت و تمایز بین جمعیت‌ها

مراجع

 1. Genetics. A conceptual; approach: Fifth edition, Benjamin A. Pierce
 2. Introduction to genetics, a molecular approach. Terry brown
 3. Evolutionary Genetics, John Maynard Smith, OUP, 1999.
 4. Charlesworth, B & Charlesworth, D 2016, 'Population genetics from 1966 to 2016'
 5. Evolutionary genetics Singh Krimbas, CUP, 1999.
 6. Evolutionary Genetics: Concepts and Case Studies. Charles W. Fox and Jason B. Wolf, Oxford University Press, 2006.
 7. Theoretical Evolutionary Genetics, Joseph Felsensein, 2016.