سیستم‌های عامل پیشرفته

Advanced Operating Systems

شماره درس: ۴۰۵۳۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنائی دانشجویان با مفاهیم سیستم‌های عامل توزیع‌شده و عناوین پژوهشی مطرح در ادبیات موضوع در زمینه ارتباطات بین پردازه‌ای، همگامی، تکرار، و تحمل خطا‌ می‌باشد.

ریز مواد

 • معرفی و مفاهیم مقدماتی (۲ جلسه)
  • اجزای سیستم‌های عامل، سیستم‌های توزیع شده، سیستم‌های عامل توزیع‌شده و دیگر مفاهیم مقدماتی
 • ارتباطات در سیستم‌های عامل توزیع شده (۴ جلسه)
  • پروتکل‌های لایه‌ای
  • فراخوانی از راه دور (RPC)
  • فراخوانی از راه متد (RMC)
  • ارتباطات پیام محور (Message-Oriented)
  • ارتباطات نهر محور (Stream-Oriented)
 • پردازه‌ها در سیستم‌های عامل توزیع شده (۲ جلسه)
  • ریسه‌ها (Threads)
  • کارخواه و کارساز (Client & Server)
  • مهاجرت کد (Code Migration)
 • نام در سیستم‌های عامل توزیع شده (۲ جلسه)
  • ضرورت نام و عناصر نام
  • ساختارهای مدیریت نام
 • حالت در سیستم‌های توزیع شده (۳ جلسه)
 • ساعت و همگامی (۴ جلسه)
  • ساعت فیزیکی
  • ساعت منطقی
  • بردار ساعت
 • انتخاب رهبر (۲ جلسه)
 • توافق در محیط توزیع شده (۲ جلسه)
 • ممانعت دوجانبه توزیع شده (۳ جلسه)
  • روش‌های نامهره بنیاد
  • روش‌های مهره بنیاد
  • روش‌های حسی ذهنی
 • ترمیم (۲ جلسه)
  • نقطه مقابله‌گیری و ترمیم
  • همگامی در ترمیم
  • ناهمگامی در ترمیم
 • تحمل خطا با تاکید بر Commitment (۲ جلسه)
  • 2-Phase Commitment
  • 3-Phase Commitment

ارزیابی

 • آزمون: آزمون‌های میان‌نیم‌سال و پایان‌نیم‌سال (۶۵ درصد نمره)
 • تمرین: تمرین و برنامه‌نویسی درون‌هسته‌ای سیستم عامل (۲۰ درصد نمره)
 • گزارش: مقاله مروری درس و ارائه در روز سمینار (۱۵ درصد نمره)

مراجع

 1. M. van Steen and A.S. Tanenbaum. Distributed Systems. 4th edition. Prentice-Hall, 2023.
 2. M. Singhal and N. Shivarati. Advanced Concepts in Operating Systems. McGraw-Hill, 1994.
 3. S. Mullender (Ed.). Distributed Systems. 2nd edition, ACM Press, 1993.
 4. N. Lynch. Distributed Algorithms. Morgan Kaufmann, 1997.
 5. A.S. Tanenbaum. Distributed Operating Systems. Prentice-Hall, 1994.