بیوانفورماتیک ساختاری

Structural Bioinformatics

شماره درس: ۴۰۵۵۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف درس بیوانفورماتیک ساختاری آشنایی دانشجویان با بازیابی، سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده‌های زیست‌شناسی ساختاری است. در این درس دانشجویان با روابط توالی، ساختار و عملکرد پروتئین‌ها که از اصول مهم در درک جامع بیوانفورماتیک ساختاری است و همچنین روش‌ها، الگوریتم‌ها و نرم‌افزار‌های شناخته شده در بیوانفورماتیک ساختاری، آشنا می‌شوند.

ریز مواد

 1. آشنایی با بیوانفورماتیک ساختاری (۱ جلسه)
 2. ساختار مولکول‌های زیستی (۴ جلسه)
  • واحدهای مونومری در سازمان مولکولی سلول‌ها
  • ساختار و شیمی نوکلئیک اسیدها و اسیدهای آمینه
  • خصوصیات ساختاری پلی‌پپتیدها
  • ساختار اول، دوم، سوم و چهارم پروتئین‌ها
  • طبقه بندی ساختارهای دوم و سوم پروتئین‌ها
  • ساختار سه بعدی DNA و RNA
 3. مشاهده و آنالیز ساختار پروتئین‌ها (۴ جلسه)
  • آشنایی با زبان TCL
  • بررسی خصوصیات ساختاری ۳ بعدی پروتئین‌ها (خطای جذر میانگین مربعات، شعاع دوران، سطح قابل دسترس حلال و …)
  • مشاهده و آنالیز ساختار مولکول‌های زیستی با نرم‌افزار VMD
 4. پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک ساختاری (۴ جلسه)
  • پایگاه داده توالی‌های پروتئین
  • پایگاه داده ساختار ۳ بعدی پروتئین‌ها (Protein Data Bank، آشنایی با تعیین ساختار سه بعدی توسط روش کریستالوگرافی x-ray، فرمت PDB)
  • پایگاه داده مولکول‌های کوچک شیمیایی
 5. مناظر انرژی بیومولکولی (۵ جلسه)
  • جستجو در مناظر انرژی بیومولکولی
  • Fold شدن پروتئین‌ها
  • بهینه‌سازی ژئومتری و جستجوی ساختاری
  • پروتئین‌های بی نظم داتی
 6. شبیه سازی دینامیک مولکولی (۴ جلسه)
  • مکانیک مولکولی و میدان‌های نیروی
  • اصول و انواع شبیه سازی دینامیک مولکولی
 7. پیش‌بینی ساختار پروتئین‌ها (۳ جلسه)
  • پیش بینی ساختار دوم پروتئین‌ها
  • پیش بینی ساختار سوم پروتئین‌ها با استفاده از مدل‌سازی بر پایه Homology
  • پیش بینی ساختار سوم پروتئین‌ها با استفاده از مدل‌سازی بر پایه Threading
  • پیش بینی ساختار سوم پروتئین‌ها بدون الگو بر پایه یادگیری ماشین
 8. Docking مولکولی (۳ جلسه)
  • برهم‌کنش و Docking پروتئین و مولکول‌های شیمیایی
  • برهم‌کنش و Docking پروتئین و پروتئین
 9. شبکه در بیوانفورماتیک ساختاری (۲ جلسه)
  • شبکه‌های برهم‌کنش اسیدهای‌آمینه
  • شبکه‌های انرژی پروتئین

مراجع

 1. Philip E. Bourne, Helge Weissig, Structural Bioinformatics, John Wiley & Sons publication, 2009.
 2. Forbes J. Burkowski, Structural Bioinformatics: An Algorithmic Approach, Taylor & Francis Group, CRC Press, 2013.
 3. David L Nelson, Michael M Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 6th edition, New York W H Freeman, 2013.
 4. Tamar Schlick, Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide, 2nd edition, Springer, 2010.