تحلیل داده‌های حجیم زیستی

Massive Biological Data Analysis

شماره درس: ۴۰۵۵۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با الگوریتم‌های موجود برای تحلیل داده‌های حجیم زیستی است. این موارد شامل آماده‌سازی کتابخانه، توالی‌یابی‌های دنا و رنا، تحلیل برهم‌کنش دنا و پروتئین و روش‌های تک‌سلولی است.

ریز مواد

 1. آماده‌سازی کتابخانه
  • تکنیک‌های موجود
  • محاسبه پیچیدگی کتابخانه
 2. توالی‌یابی دنا
  • برهم نهی تمام ژنوم
  • برهم نهی تمام اگزون
  • phase کردن
 3. توالی‌یابی رنا
  • نرمالیزه کردن بیان
  • یافتن ژن‌های تفریقی
  • یافتن شبکه‌های تنظیمی بیان ژن
 4. تحلیل برهم کنش دنا و پروتئین
  • روشهای نرمالیزه کردن داده
  • ChIP-Seq
  • ATAC-Seq
  • یافتن متیف‌ها
 5. روش‌های تک‌سلولی
  • نرمالیزه کردن داده‌های تک‌سلولی
  • دسته‌بندی داده‌های تک‌سلولی
  • پر کردن داده‌های تک‌سلولی
  • استنتاج از داده‌های تک‌سلولی

مراجع

 1. Ye, Shui Qing, ed. Big data analysis for bioinformatics and biomedical discoveries. CRC Press, 2016.