بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر

Advanced 3D Computer Vision

شماره درس: ۴۰۶۱۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با درک بینایی، هندسه تک‌دیدی و چنددیدی، بازسازی و تجسم سه‌بعدی، توصیف، تطبیق، و تنظیم نقاط کلیدی، ردیابی سه‌بعدی بر مبنای ویژگی‌های طبیعی، بهینه‌سازی عددی و تخمین مقاوم، و یادگیری ژرف در بینائی کامپیوتری است.

ریز مواد

 1. مقدمه
 2. هندسه تک‌دیدی
  • فضای ۳-بعدی اقلیدسی و حرکت جسم صلب
  • مدل‌های هندسی تشکیل تصویر
 3. هندسه دودیدی
  • ابتدائیات تصویر و انطباق‌ها
  • بازسازی به‌وسیله دو دید تنظیم‌شده
 4. هندسه تنظیم‌نشده و مستقیم‌سازی
  • دوربین تنظیم‌نشده
  • هندسه اپیپول تنظیم‌نشده
  • ابهامات و قیود در تشکیل تصویر
  • بازسازی مستقیم‌سازی‌شده
  • تنظیم خودکار با دانش پاره‌ای صحنه
 5. بازسازی چنددیدی از دانش صحنه
  • تشابه و هندسه چنددیدی
  • تنظیم چندشی‌ای چنددیدی
  • الگوریتم‌ها و مثال‌ها
 6. بهینه‌سازی عددی
  • روش‌های عمومی بهینه‌سازی
  • بهینه‌سازی کمترین-مربعات غیرخطی
  • تخمین خطا
  • تخمین مقاوم
 7. مدل‌سازی قدم به قدم ۳-بعدی
  • چارچوب کلی
  • انتخاب ویژگی
  • تطبیق ویژگی
  • بازسازی پروجکتیو و ارتقا اقلیدسی
  • بینائی‌گری
 8. بخش‌بندی صحنه‌های پویا
  • انگیزه و شرح مسئله
  • روش‌های خوشه‌بندی
  • بخش‌بندی حرکت ۳-بعدی
 9. توصیف و انطباق نقاط کلیدی
  • توصیف‌کننده‌های نقاط کلیدی
  • انطباق نقاط کلیدی
  • سنجنده‌های فاصله
 10. ردیابی ۳-بعدی بینائی‌گرا
  • آشکارسازهای فدوشال
  • مدل‌های فعال شکل
  • مدل‌های فعال ظاهر
  • انطباق کلیشه
 11. ردیابی ۳-بعدی بر مبنای ویژگی‌های طبیعی
  • استخراج نقاط ویژگی
  • ردیابی نقاط ویژگی
  • ردیابی نقاط موردنظرگرا
  • ردیابی قاب مرجع‌گرا
  • ردیابی پایدار
  • آشکارسازی شی نقاط ویژگی‌گرا
  • نزدیکترین نقاط تکراری
 12. یادگیری ژرف در بینائی کامپیوتری
  • شبکه‌های عصبی و پس‌انتشار
  • معماری‌های CNN: ایده‌های جدید، مزایا، و معایب
  • شبکه‌های عصبی ژرف مکانی-زمانی
  • آموزش شبکه‌های عصبی ژرف با جریان تنسور

ارزیابی

 • امتحان پایان‌ترم ۴۰٪
 • امتحان میان‌ترم ۱۵٪
 • کوئیز ۱۰٪
 • تکالیف ۱۵٪
 • پروژه نهایی ۱۵٪
 • گزارش پروژه ۲/۵٪
 • ارائه پروژه ۲/۵٪

مراجع

 1. An Invitation to 3-D Vision, from Images to Geometric Models, Yi Ma, Stefano Soatto, Jana Kosecka, & Shankar Sastry, Springer, 2010.
 2. Computer Vision - A Modern Approach, David A. Forsyth & Jean Ponce, Prentice Hall, 2nd edition, 2002.
 3. Probability, Random Variables, & Stochastic Processes, by Athanasios Papoulis, McGraw-Hill, 1991.
 4. Probability, Random Variables, & Random Signal Principles, by Peyton Z. Peebles, JR., McGraw-Hill, 3rd Edition, 1993.