مخابرات سیار

Wireless Communication

شماره درس: ۴۰۶۲۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با قابلیت‌ها و چالش‌های بهره گیری از ارتباطات رادیویی در تبادل داده بین کاربران مختلف ثابت و سیار است.

ریز مواد

 • پیش زمینه و معرفی (۴ جلسه)
  • مزایای و محدویتهای مخابرات بی سیم
  • انتشار امواج رادیویی و طیف الکترومغناطیس
  • تلف مسیر و اثرات انتشار چندمسیری
  • محدویت‌های توان و پهنای باند
  • تداخل و نویز حراتی
  • فناوری‌های درحال توسعه بی سیم
  • چالش‌های طراحی
 • کانال انتشار (۴ جلسه)
  • مشخصات انتشار
  • مدل‌های ریاضی و تجربی تلف مسیر
  • سایه اندازی و مدل‌های داخل ساختمان
  • اثرات محوشدگی
  • گستردگی فرکانس و گستردگی تأخیر
  • پهنای باند منسجم و دوره زمانی منسجم
  • محوشدگی سریع/کند و تخت/وابسته به فرکانس
 • روش‌های دسترسی چندگانه (۴ جلسه)
  • روش‌های ثابت و آماری
  • دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس
  • دسترسی چندگانه با تقسیم زمان
  • دسترسی چندگانه با تقسیم کد
  • طیف گسترده با رشته مستقیم
  • گیرنده RAKE
  • کنترل توان
  • متوسط گیری تداخل
  • نقاط قوت دسترسی چندگانه با تقسیم کد
  • دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس متعامد
  • تداخل بین حامل ها
 • سامانه‌های سلولی (۴ جلسه)
  • استفاده مجدد از فرکانس
  • خوشه بندی
  • تداخل و ظرفیت سیستم
  • تخصیص کانال
  • دست به دست کردن
  • نظریه ترانکینگ
  • سطح خدمات و پارامترهای ترافیک
  • روش‌های افزایش ظرفیت سیستم
 • چندمسیرگی (۴ جلسه)
  • روش‌های چندمسیرگی
  • احتمال خارج ازسرویس شدن
  • چندمسیرگی تعاونی
  • روش‌های ترکیب مسیرها
  • جبران شرایط کانال و کدینگ با نرخ متغیر
  • چندمسیرگی چندکاربره
 • ظرفیت کانال (۴ جلسه)
  • ظرفیت کانال ساده تجمیعی نویز سفید گوسی
  • توسعه مدل ساده کانال
  • الگوریتم Water-filling
  • ظرفیت با پذیرش خارج ازسرویس شدن
  • اطلاعات وضعیت کانال در محل فرستنده
  • ظرفیت در شرایط مختلف محوشدگی
 • فناوری‌های چندآنتنه (۴ جلسه)
  • (SIMO) یا دریافت (MISO) چندمسیرگی برای ارسال
  • (MIMO) چندمسیرگی همزمان برای ارسال و دریافت
  • MIMO مزایا و معایب
  • کدهای فضا - زمان
 • ارتباطات تعاونی (۲ جلسه)
  • چند مثال
  • جریان اطلاعات و رفتار گره ها
  • تکرارکنندگی
  • روش‌های مختلف تعاونی
  • تعاونی توزیع شده

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۶ نمره

مراجع

 1. D. Tse and D. Vaswanth, Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
 2. A. Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
 3. T. Rappaport, Wireless Communications, Principles ad Practice, 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.
 4. جلال فیّاض، طراحی رادیویی شبکه‌های سلولی، انتشارات ناقوس، ۱۳۹۰.