شبیه‌سازی کامپیوتری

Computer Simulation

شماره درس: ۴۰۶۳۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: آمار و احتمال مهندسی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با نواع روش‌های شبیه‌سازی و موضوعات مرتبط با آن است.

ریز مواد

 • مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی
 • آشنایی با MATLAB‌ یا ابزارهای مشابه به عنوان ابزار محاسباتی درس
 • اصول اولیه و مثال‌هایی از شبیه‌سازی
  • مفاهیم شبیه‌سازی سیستم‌های گسسته رخداد
  • چند مثال از شبیه‌سازی
 • الگوی پیاده‌سازی سیستم‌های شبیه‌سازی گسسته‌رخداد
  • انواع ساختارهای سیستم‌های شبیه‌سازی رخدادهای گسسته
  • پردازش لیست مرتب
  • روش‌های ترسیم سیستم‌ها برای انجام شبیه‌سازی
 • مدل‌های آماری در شبیه‌سازی
  • مروری کوتاه بر آمار و احتمال
  • توزیع‌های گسسته
  • توزیع‌های پیوسته
  • توزیع‌های تجربی
 • تولید عدد تصادفی یکنواخت
  • ویژگی‌های مورد نیاز برای اعداد تصادفی
  • روش‌های تولید اعداد تصادفی
  • آزمون‌های تصادفی‌بودن دنباله‌ها
 • تولید متغیر‌های تصادفی
  • روش تبدیل معکوس
  • روش پذیرش و رد
  • ترکیب
  • کانولوشن
 • مدل‌سازی ورود
  • جمع‌اوری داده‌ها
  • ارزیابی استقلال نمونه‌ها
  • تشخیص توزیع از روی داده‌ها
  • تخمین پارامتر
  • آزمون کیفیت برازش
  • انتخاب مدل در غیاب نمونه داده
  • مدل‌های فرآیندهای ورودی
 • وارسی و اعتبارسنجی مدل‌های شبیه‌سازی
 • تحلیل داده‌های خروجی
  • رفتار گذرا و حالت پایدار فرآیندهای تصادفی
  • انواع شبیه‌سازی با توجه به تحلیل خروجی
  • تحلیل آماری پارامترهای حالت پایدار
 • طراحی آزمایش و تحلیل حساسیت
 • مباحث پیشرفته در شبیه سازی
  • شبیه‌سازی مونت‌ کارلو
  • مثال‌های دنیای واقع از شبیه‌سازی

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Banks, Carson, Nelson, and Nicol. Discrete-Event System Simulation. 5th Edition, Prentice-Hall, 2010.