معماری سازمانی فناوری اطلاعات

IT Enterprise Architecture

شماره درس: ۴۰۶۳۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف اصلی این درس آشنایی با مفاهیم، روش‌های اجرایی، چارچوب‌ها، متدولوژی‌ها و ابزارهای طراحی معماری سازمانی و معماری اطلاعات، به ویژه تکنیک‌های برنامه‌ریزی و طراحی توزیع‌شدگی داده‌ها و اطلاعات در سازمان‌ها می‌باشد.

ریز مواد

 1. مفاهیم معماری سازمانی (۱ جلسه)
 2. جایگاه کنونی معماری سازمانی (۲ جلسه)
 3. فرایند تدوین معماری سازمانی (۲ جلسه)
 4. نقش برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در معماری سازمانی (۱ جلسه)
 5. چارچوب‌های معماری سازمانی (Zachman, FEAF, DoDAF, ToGAF) (۵ جلسه)
 6. متدولوژی‌های معماری سازمانی (IE, EAP, ADM) (۶ جلسه)
 7. متدولوژی معماری سازمانی سرویس‌گرا (۱ جلسه)
 8. تجربیات موفق پیاده‌سازی و نگهداری معماری سازمانی (Best Practices) (۲ جلسه)
 9. مدل‌های مرجع کسب و کار، کاربرد، اطلاعات ، امنیت و زیرساخت (5 جلسه)
 10. مدیریت و انتقال معماری سازمانی (۱ جلسه)
 11. پیاده‌سازی و نگهداری معماری سازمانی (۱ جلسه)
 12. ارزیابی معماری سازمانی (۱ جلسه)
 13. مدل حاکمیت سرویس‌های فناوری اطلاعات مبتنی بر COBIT (۲ جلسه)
 14. مدل مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL (۲ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین (۱۵ درصد نمره)
 • پروژه (۲۵ درصد نمره)
 • آزمون پایان ترم (۵۰ درصد نمره)
 • سمینار (۱۰ درصد نمره)

مراجع

 1. D. Minoli. Enterprise Architecture A to Z: Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and Infrastructure Technology. Taylor & Francis, 2008.
 2. M. Lankhorst. Enterprise Architecture at Work. 4th edition, Springer, 2017.
 3. Federal Enterprise Architecture Framework. Version 2, 2013.
 4. C. Perks and T. Beveridge. Guide to Enterprise IT Architecture. Springer, 2002.
 5. S. Bente, U. Bombosch, and S. Langade. Collaborative enterprise architecture: Enriching EA with lean, agile, and enterprise 2.0 practices. Morgan Kaufmann, 2012.
 6. S.H. Spewak. Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications, and Technology.Wiley, 1993.
 7. J. Kunigk, L. George, P. Wilkinson, and I. Buss. Hadoop in the Enterprise. Architecture: A Guide to Successful Integration. 1st edition, O'Reilly Media, 2017.
 8. J. Schekkerman. How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks: Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework. Trafford, 2006.