نظریه اطلاعات و کدینگ

Information Theory and Coding

شماره درس: ۴۰۶۷۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس،‌آشنایی دانشجویان با نظریه و مفهوم اطلاعات و آنتروپی و همچنین آشنایی با انواع روشهای فشرده‌سازی اطلاعات و روشهای کدینگ اطلاعات است.

ریز مواد

 1. مفهوم اطلاعات و انتروپی
  • آنتروپی
  • اطلاعات متقابل
  • نامساوی‌های اطلاعات متقابل
  • AEP
 2. الگوریتم‌های فشرده‌سازی منبع
  • نامساوی کرفت
  • کد هافمن
  • کد اریتمتیک
  • کد لمپل -زیف
  • کد کردن اعداد طبیعی
 3. فشرده‌سازی چند منبعی
  • روش اسلپین و ولف
 4. آمار و تئوری اطلاعات
  • روش نوعی
  • فشرده‌سازی جهانی
  • قضیه سانوف
  • آزمون فرض
 5. ظرفیت کانال
  • مفهوم ظرفیت کانال
  • اثبات وجود کد برای نرخهای کمتر از ظرفیت
  • اثبات عدم وجود کد برای نرخهای بالاتر از ظرفیت
 6. کدینگ‌های خطی
  • کد همینگ
  • کد رید و سولمون
  • کد کانولوشنال
  • کد LDPC
 7. تئوری اطلاعات و یادگیری ماشین

ارزیابی

 1. تمرین: ۲۰ درصد
 2. میان‌ترم: ۳۰ درصد
 3. پایان‌ترم: ۵۰ درصد

مراجع

 1. MacKay, David JC. Information theory, inference, and learning algorithms. Vol. 7. Cambridge: Cambridge university press, 2003.
 2. Cover, Thomas M., and Joy A. Thomas. Elements of information theory. John Wiley & Sons, 2012.