فرآیندهای تصادفی

Stochastic Processes

شماره درس: ۴۰۶۹۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مدل‌های تصادفی اندیس شده با زمان یا مکان است. به صورت دقیق‌تر، توصیف و استنتاج بر اساس این مدل‌ها و همینطور تخمین پارامترهای ناشناخته از جمله اهداف این درس است.

ریز مواد

 1. پیشگفتار
 2. مروری بر نظریه احتمالات
  • اصول موضوعه احتمالات
  • وقایع و آزمایش‌های مستقل
  • متغیرهای تصادفی
  • امیدریاضی
  • گشتاورهای یک متغیر تصادفی
  • امیدریاضی شرطی
  • تابع مولد گشتاور
  • نامساوی‌های پایه در نظریه احتمال: نامساوی‌های مارکف، چبیشف و چرنف
  • قوانین اعداد بزرگ
  • قضیه حد مرکزی
  • انواع همگرایی‌های متغیرهای تصادفی
 3. فرایندهای تصادفی (مفاهیم اصلی)
  • مفاهیم پایه و تعاریف مقدماتی فرایندهای تصادفی
  • خواص آماری فرایندهای تصادفی
  • فرایندهای تصادفی ایستا (Stationary Stochastic Processes)
  • فرایندهای تصادفی متناوب با معیار Mean Square
  • چند مثال برای فرایندهای ایستا: فرایندهای iid، فرایند برنولی، نویز سفید
  • Ergodicity
  • بررسی سیستم‌ها با ورودی تصادفی
  • طیف توان (Power Spectrum)
 4. فرایند پواسن
  • معرفی فرایندهای arrival و renewal
  • خاصیت بدون حافظه بودن یک متغیر تصادفی
  • خواص stationary increment و independent increment فرایند پواسن
  • تابع چگالی احتمال $S_n$ و تابع چگالی احتمال مشترک
  • تابع جرمی احتمال متغیر تصادفی
  • چند نکته درباره توزیع پواسن
  • تعاریف دیگری برای فرایند پواسن
  • ترکیب کردن و انشعاب کردن فراینده‌های پواسن
 5. بردارهای گاوسی و فرایندهای گاوسی
  • متغیر تصادفی گاوسی
  • بردارهای تصادفی گاوسی
  • فرایندهای تصادفی گاوسی
  • چند مثال از فرایندهای گاوسی گسسته-زمان
  • قضیه‌ای در مورد ایستایی فرایندهای تصادفی گاوسی
 6. زنجیره‌های مارکف متناهی-حالت
  • تعریف زنجیره مارکف
  • نمایش‌های مختلف زنجیره مارکف
  • دسته‌بندی حالت‌های مختلف یک زنجیره مارکف
  • نمایش ماتریسی
  • حالت پایدار یک زنجیره مارکف
  • حالت پایدار با فرض $P>0$
  • حالت پایدار برای زنجیره‌های ارگودیک
  • حالت پایدار برای ergodic unichains
  • حالت پایدار برای زنجیره‌های مارکف متناهی‌حالت دلخواه
 7. تئوری تخمین
  • مقدمه
  • اصل کفایت (The Sufficiency Principle) و آمار کافی (Sufficient Statistic)
  • قضیه factorisation
  • آمار کافی کمین (Minimal Sufficient Statistics)
  • اصل likelihood
 8. تخمینگرهای نقطه‌ای
  • مقدمه
  • روش‌های یافتن تخمینگرها
  • روش گشتاورها
  • تخمینگرهای بیشینه likelihood
  • تخمینگرهای بیز
  • روش‌هایی برای ارزیابی تخمینگرها
  • خطای میانگین مربع
  • بهترین تخمینگر بدون بایاس
  • کران Cramer-Rao
  • اطلاعات فیشر
  • کفایت و بدون بایاس بودن
  • قضیه Rao-Blackwell

ارزیابی

 1. تمرین: ۲۰ درصد
 2. میان‌ترم: ۳۰ درصد
 3. پایان‌ترم: ۵۰ درصد

مراجع

 1. Athanasios Papoulis and S. Unnikrishna Pillai. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill Europe, 4th edition, 2002.
 2. Robert G. Gallager. Stochastic Processes: Theory for Applications. Cambridge University Press, 1st edition, 2014.
 3. George Casella and Roger L. Berger. Statistical Inference. Wadsworth Press, 2nd edition, 2001.