متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار

Software Development Methodologies

شماره درس: ۴۰۷۲۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار و مفاهیم و اصول مرتبط است. دانشجویان ضمن آشنایی با متدولوژی‌های مطرح، با روش‌های تحلیل و ارزیابی متدولوژی‌ها، الگوها/پادالگوها و متامدل‌های فرایند ایجاد نرم‌افزار، و روش‌های مهندسی متدولوژی آشنا می‌شوند. این درس از نظر ساختار و محتوا متناظر با درس متدها می‌باشد که از طرف انستیتو مهندسی نرم‌افزار (SEI) پیشنهاد شده و از دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار (MSE) در دانشگاه Carnegie Mellon است. با توجه به اینکه در حال حاضر مشی شیءگرا در بین متدولوژی‌ها مبنای غالب است، ساختار و محتوای فعلی درس عمدتاً بر متدولوژی‌های شیءگرا تمرکز دارد.

ریز مواد

 1. مقدمه - معرفی تاریخچه تکاملی متدولوژی‌های شیءگرا و معیارهای ارزیابی مربوطه (۲ جلسه - مدت هر جلسه، نود دقیقه است)
 2. معرفی تحلیلی متدولوژی Fusion - بررسی نمودهای بارز مشی شیءگرا (۲ جلسه)
 3. معرفی اجمالی متدولوژی‌های شاخص نسلهای اول و دوم - متدولوژی‌های RDD، Booch، OMT، و OOSE (۳ جلسه)
 4. معرفی تحلیلی متدولوژی‌های نسل سوم - متدولوژی‌های OPM، RUP، USDP، EUP، FOOM، و TSP-PSP (۷ جلسه)
 5. معرفی تحلیلی متدولوژی‌ها و چارچوب‌های چابک - متدولوژی‌های XP، AUP، Crystal، FDD، DSDM، Scrum، و DAD (۹ جلسه)
 6. الگوها و پاد الگوهای فرایند ایجاد نرم‌افزار (۳ جلسه)
 7. متامدل‌های فرایند ایجاد نرم‌ا‌فزار (۱ جلسه)
 8. روش‌های مهندسی متدولوژی (۳ جلسه)

ارزیابی

 • آزمون: آزمون‌های میان ترم و پایان ترم (۶۰ درصد نمره)
 • تمرین پژوهشی: سه تمرین که در طول نیم‌سال تحویل داده می‌شوند (۲۵ درصد نمره).
 • تمرین عملی: یک تمرین مهندسی متدولوژی با ابزار EPFC (۱۵ درصد نمره)

مراجع

 1. S. W. Ambler, J. Nalbone, and M. J. Vizdos. The Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process. Prentice-Hall, 2005.
 2. A. Cockburn. Agile Software Development: The Cooperative Game 2nd edition, Addison-Wesley, 2006.
 3. P. Shoval. Functional and Object Oriented Analysis and Design: An Integrated Methodology. Idea Group Publishing, 2007.
 4. OMG. Software and Systems Process Engineering Metamodel Specification (v2.0). OMG, 2008.
 5. R. Ramsin and R. F. Paige. Process-centered review of object-oriented software development methodologies ACM Computing Surveys 40, 1, Article 3, pp. 1-89, 2008.
 6. K. S. Rubin. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley, 2012.
 7. S. W. Ambler and M. Lines. Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise. IBM Press, 2012.
 8. B. Henderson-Sellers, J. Ralyté, P. J. Agerfalk, and M. Rossi. Situational Method Engineering. Springer-Verlag, 2014.
 9. Agile Business Consortium. The DSDM Agile Project Framework Handbook. DSDM Consortium, 2014.