طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان

Low Power Design

شماره درس: ۴۰۷۲۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: معماری کامپیوتر، آمار و احتمال مهندسی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با روش‌های طراحی برای کاهش توان مصرفی، کاهش انرژی مصرفی و مدیریت گرما در کامپیوترها و سیستم‌های دیجیتال است. در این درس انواع روش‌های طراحی در سطوح تجرید مختلف از سطح تجرید مدار تا سطح تجرید سیستم مورد توجه قرار می‌گیرد.

ریز مواد

 1. تعاریف، کلیات و مفاهیم پایه
  • اهداف طراحی: کاهش توان مصرفی لحظه‌ای، کاهش توان مصرفی متوسط، کاهش انرژی مصرفی، مدیریت دما، پرهیز از نقاط داغ (Hot Spots)
  • موانع کاهش توان مصرفی
  • انواع توان مصرفی شامل انواع توان مصرفی پویا و ایستا، مفهوم فعالیت در توان مصرفی پویا، پارامترهای تعیین‌کننده در توان و انرژی مصرفی، مدل نگهداری انرژی در باتری، توان مصرفی سوئیچ کنندگی، توان مصرفی نشتی، توان مصرفی اتصال کوتاه
  • دلایل نیاز محاسبات به مصرف انرژی
 2. توان مصرفی در اتصالات
  • کاهش دامنه‌ی تغییر ولتاژ (Voltage Swing)
  • روش‌های کد کردن اطلاعات برای کاهش توان و انرژی مصرفی (Low-Power Encoding)، روش‌های فشرده‌سازی داده و توان مصرفی
  • روش معکوس‌سازی گذرگاه (Bus Inverting)، افراز گذرگاه برای بهبود توان مصرفی
  • مدولاسیون مبتنی بر گذار (Transition Signaling)، کاربرد کدهای با وزن همینگ محدود در کاهش توان مصرفی (Limited Weighted Codes)
  • مقایسه روش معکوس‌سازی گذرگاه با روش محدود‌سازی وزن همینگ
 3. روش‌های سطح مدار برای مدیریت توان و انرژی مصرفی
  • روش استفاده از سطوح مختلف ولتاژ آستانه (Multi Threshold)
  • روش استفاده از سطوح مختلف ولتاژ تغذیه (Multi VDD)، مشکل روش Multi VDD برای توان مصرفی اتصال کوتاه، استفاده از بافرهای SDCVSL
  • الگوریتم مکاشفه‌ای (heuristic) ساختار CVS
  • دلایل استفاده از الگوریتم‌ها و روش‌های مکاشفه‌ای در این حوزه
 4. روش‌های سطح گیت یا سطح منطق برای مدیریت توان و انرژی مصرفی
  • تخمین فعالیت در سطح منطق، مشکل شاخه‌های انشعاب همگرا (Re-convergent Fan-out) برای تخمین فعالیت
  • روش کاهش توان مصرفی با تجزیه و نگاشت در ابزارهای سنتز
  • روش جابه‌جا کردن ورودی‌ها، جابه‌جا کردن گیت‌ها (و ترانزیستورها)
  • روش افزونگی و همروندی (CR) و اهمیت آن به‌عنوان یک روش مبنایی
  • تخمین فعالیت در مدارهای ترتیبی (FSM) با مدل مارکوف گسسته
  • تخصیص کد برای کاهش توان مصرفی در FSM
 5. روش‌های سطح انتقال ثبات (RTL) برای مدیریت توان و انرژی مصرفی
  • روش قطع کردن سیگنال ساعت (Clock Gating)، حل مشکل انحراف سیگنال ساعت (Clock Skew) و glitchها در سیگنال ساعت برای این روش
  • روش مستقل‌سازی عملوندها (Operand Isolation)
  • روش CR در سطح تجرید انتقال ثبات
  • روش پیش محاسبه برای کاهش توان مصرفی (Pre-Computation)
  • Cache کردن برای کاهش انرژی مصرفی
  • مدیریت تعداد Glitchها برای مدیریت توان و انرژی مصرفی
  • روش کنترل سطح بلوک در RTL (Block-Level Control)
  • استفاده از خط لوله (Pipeline) برای کاهش توان و انرژی مصرفی
 6. روش‌های سطح سیستم برای مدیریت توان و انرژی مصرفی
  • ارتباط بی‌درنگی و روش‌های سطح تجرید سیستم
  • روش تغییر پویای ولتاژ تغذیه و فرکانس (DVFS)
  • مصالحه میان قابلیت اطمینان، انرژی مصرفی و بی‌درنگی در سیستم‌های بی‌درنگ دارای DVFS
  • روش مدیریت پویای توان (DPM)
  • روش تنظیم تطبیقی ولتاژ بدنه (ABB)
  • مقایسه‌ی DVFS، DPM و ABB
  • حل مسائل بهینه‌سازی در حوزه‌ی توان و انرژی مصرفی در سطح سیستم
 7. مدارهای دیجیتال آدیاباتیک
  • قضیه‌ی مصرف توان با جریان ثابت
  • مفهوم سیستم‌های دیجیتال آدیاباتیک و تفاوت‌های آن با سیستم‌های دیجیتال کلاسیک
  • منابع تغذیه‌ی APS و یکسان بودن سیگنال ساعت با تغذیه
  • مشکل اتصال آبشاری مدارهای آدیاباتیک و حل مشکل با تودرتو سازی (Retractile)
  • اهمیت مفهوم بازگشت‌پذیری (Reversibility) در مدارهای آدیابتیک و در مصرف انرژی
  • منطق‌های آدیاباتیک مانند 2LAL و RERL
 8. مدیریت دما
  • روش‌های مدل‌سازی دما با تقلید توسط مدارهای الکتریکی
  • روش‌های مدیریت دما شامل DVS و DFS (تغییر پویای فرکانس کاری)
  • کاربرد قطع کردن سیگنال ساعت در مدیریت دما
  • روش قطع کردن واکشی (Fetch Gating) در پردازنده‌ها برای مدیریت دما
  • روش مهاجرت محاسبات (Computation Migration) برای مدیریت دما
  • بحث مدیریت دما در سیستم‌های بی‌درنگ

ارزیابی

 • امتحان میان‌ترم (حدوداً ۳۵٪ با تأثیر مثبت)
 • امتحان آخر ترم (حدوداً ۳۵٪ با تأثیر قطعی)
 • تمرین‌ها (۱۰٪ البته در صورت تحویل ندادن نمره‌ی منفی دارد)
 • پروژه (حدود ۲۰٪)

مراجع

 1. Low-Power Electronics Design. C.Piguet, Ed. CRC Press, 2018.
 2. Published conference and journal papers.