توصیف و وارسی برنامه‌ها

Program Specification and Verification

شماره درس: ۴۰۷۴۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس برای دانش‌جویان کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می‌شود و هدف از آن پرداختن به روش‌های صوری برای توصیف و وارسی سیستم‌ها است. در این درس ابزارهای لازم برای به کارگیری این روش‌ها معرفی و در مورد رابطه بین توصیف صوری و پیاده‌سازی به طور اختصار بحث می‌گردد.

ریز مواد

 • مقدمه‌ای بر توصیف سیستم‌ها (۲ جلسه)
  • چرا توصیف صوری؟
  • توصیف صوری و مهندسی نرم‌افزار
  • تولید برنامه از توصیف (پالایش)
 • جبر گزاره‌ها، جبر مسندات (۲ جلسه)
 • تئوری مجموعه‌ها و زبان Z (۴ جلسه)
  • تساوی
  • انواع، مجموعه‌ها و عملیات روی آن‌ها
  • تعاریف
  • روابط و عملیات روی آن‌ها
  • توابع و عملیات روی آن‌ها
  • مثال
 • واحدهای ساختاری توصیف (۴ جلسه)
  • شِما (Schema) و نحوه مدل کردن سیستم
  • استفاده از شِما به عنوان اعلان، نوع و مسند
  • شِمای ژنریک
  • نحوه بیان اصول (Axiomatic Description)
  • مثال
 • جبر شِماها (Schema Calculus) (۴ جلسه)
  • تغییر متغیر (Renaming and Decoration)
  • ترکیب شِماها با استفاده از عملگرهای منطقی و Inclusion
  • مثال
 • ابزارگان ریاضی Z (۲ جلسه)
  • ردیف‌ها و Bagها و عملیات روی آن‌ها
  • نوع آزاد (Free Type)
  • مثال
 • توصیف با استفاده از ارتقا (Promotion) (۲ جلسه)
 • امکان پذیری توصیف و محاسبه پیش شرط‌ها (Precondition) (۲ جلسه)
 • وارسی (Verification)(۶ جلسه)
  • اصول تئوری مجموعه‌ها
  • قوانین استنتاج
  • قضیه حالت اولیه سیستم
  • ساده‌سازی پیش‌شرط‌ها
  • اثبات خصوصیات توصیف
  • مثال
 • تولید برنامه از توصیف صوری Z با استفاده از پالایش (Refinement) (۲ جلسه)
  • پالایش ساختارهای داده‌ای
  • پالایش عملیات
  • مثال

ارزیابی

 • تمرین (۱۵ درصد نمره) و پروژه (۱۵ درصد نمره):
  • دانشجویان به گروه‌های ۲ یا ۳ نفره تقسیم می‌شوند و هر گروه سه صورت برنامه در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را پیشنهاد می‌نماید. پس از تصویب برنامه‌ها، هر گروه تمرینات (حداقل ۳ تمرین) را در طول ترم براساس مسایل پیشنهادی خود پاسخ خواهد داد.
  • برنامه بزرگ صورت پروژه هر گروه را مشخص می‌کند که یک ماه پس از پایان امتحانات فرصت دارند تا توصیف صوری کامل پروژه را تحویل نمایند.
  • دانشجویان باید با استفاده از نرم‌افزارهای کنترل کننده جامعیت و عدم تناقض و اثبات قضیه خصوصیات توصیف صوری خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
 • سمینار: دانش‌جویان به طور اختیاری سمیناری را در ارتباط با مطالب درس پس از گرفتن تایید ارایه می‌نمایند (۱۰ درصد نمره اضافه).
 • آزمون: حدود ۷ آزمون کوچک به جای امتحان میان ترم (۱۵ درصد نمره)، و آزمون نهایی (۵۵ درصد نمره)

مراجع

 1. J. Woodcock and J. Davies. Using Z Specifications, Refinement, and Proof. Prentice-Hall Europe, 1996.
 2. D. Gries and F.B. Schneider. A Logical Approach to Discrete Math. Springer-Verlag, 1993.
 3. C. Morgan. Programming from Specifications. Prentice-Hall, 1990.