پروژه مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering Project

شماره درس: ۴۰۷۶۰ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: ارائه مطالب علمی و فنی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از پروژه‌ی کارشناسی، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک پروژه‌ی واقعی و یا انجام یک پروژه‌ی پژوهشی بر اساس مطالب آموخته‌شده در طول دوره‌ی کارشناسی است.

فرآیند اخذ پروژه‌ی کارشناسی

  1. مذاکره با استاد راهنمای پروژه و اخذ موافقت برای تعریف پروژه
  2. ورود تعریف پروژه شامل عنوان و چکیده‌ توسط دانش‌جو در سامانه‌ی آموزش (منوی خدمات آموزشی، کارتابل درخواست)
  3. تایید تعریف پروژه توسط استاد راهنمای پروژه و معاون آموزشی دانشکده
  4. اخذ درس به صورت سه واحدی توسط دانش‌جو در سامانه‌ی آموزش
  5. در صورت نیاز، تمدید به صورت صفر واحدی در حداکثر دو نیم‌سال آتی متوالی

قوانین و مقررات