آیین‌نامه‌ی پروژه‌ی کارشناسی

به منظور نظم‌بخشی به نحوه‌ی تخصیص، مدیریت، ارائه و ارزیابی پروژه‌های کارشناسی، آیین‌نامه‌ی زیر در کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر به تصویب رسید.

ماده ۱. استاد راهنمای پروژه

استاد راهنمای پروژه از بین اعضای هیئت علمی دانشکده انتخاب شده و مسئولیت تعریف پروژه، راهنمایی دانش‌جو در طول انجام پروژه و ارزیابی پروژه را بر عهده دارد. هر یک از اعضای هیئت علمی دانشکده در طول هر سال تحصیلی می‌تواند راهنمایی حداکثر ۷ پروژه‌ی کارشناسی را بر عهده داشته باشد.

ماده ۲. استاد ناظر پروژه

تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده به انتخاب کمیته‌ی آموزش دانشکده به عنوان استاد ناظر مسئولیت نظارت بر انجام پروژه‌های کارشناسی، زمان‌بندی ارائه‌ها و همچنین ارزیابی ارائه‌های کتبی و شفاهی را بر عهده دارند. توصیه می‌شود از هر گروه آموزشی یک عضو هیئت علمی به عنوان استاد ناظر برای پروژه‌های کارشناسی مرتبط با آن گروه انتخاب شود.

ماده ۳. پایان‌نامه

دانش‌جو موظف است گزارش کتبی پروژه‌ی کارشناسی خود را در قالب یک پایان‌نامه به دانشکده ارائه نماید. در تهیه‌ی پایان‌نامه رعایت قالب استانداردی که از سوی دانشکده اعلام می‌شود الزامی است.

ماده ۴. اعلام آمادگی دفاع

دانش‌جو باید پس از انجام پروژه‌ی کارشناسی و تایید پایان‌نامه توسط استاد راهنمای پروژه، فرم الکترونیکی اعلام آمادگی دفاع از پروژه را در مهلت تعیین‌شده توسط دانشکده تکمیل نماید. در هنگام تکمیل فرم، بارگذاری نسخه‌ی الکترونیکی پایان‌نامه الزامی است.

ماده ۵. جلسه‌ی دفاع

دانش‌جو موظف است گزارش شفاهی پروژه‌ی خود را طی زمان‌بندی تعیین‌شده توسط دانشکده در حضور استاد راهنمای پروژه و استاد ناظر ارائه نماید. ارائه و اسلایدها باید به زبان فارسی باشد. حضور استاد راهنمای پروژه و استاد ناظر در جلسه‌ی دفاع پروژه ضروری است.

ماده ۶. ارزیابی و نمره‌دهی

ارزیابی پروژه‌ی کارشناسی بر مبنای سه شاخص زیر توسط استاد راهنمای پروژه و استاد ناظر انجام می‌شود:

  • کیفیت انجام پروژه: ۱۲ نمره (توسط استاد راهنمای پروژه)
  • کیفیت ارائه‌ی کتبی پایان‌نامه: ۴ نمره (۲ نمره توسط استاد راهنمای پروژه و ۲ نمره توسط استاد ناظر)
  • کیفیت ارائه‌ی شفاهی: ۴ نمره (۲ نمره توسط استاد راهنمای پروژه و ۲ نمره توسط استاد ناظر)

تبصره: برای دانش‌جویانی که خارج از زمان تعیین‌شده توسط دانشکده از پروژه‌ی کارشناسی خود دفاع می‌کنند، سقف نمره‌ی کیفیت انجام پروژه ۵۰ درصد (۶ نمره از ۱۲ نمره) در نظر گرفته می‌شود. ارائه‌ی پایان‌نامه‌ کتبی و برگزاری جلسه‌ی ارائه‌ی شفاهی طی هماهنگی با استاد ناظر و استاد راهنمای پروژه برای این دسته از دانش‌جویان الزامی است.

ماده ۷. موارد تخلف

موارد زیر تخلف محسوب شده و با تشخیص استاد پروژه یا استاد ناظر به کمیته‌ی بررسی تخلفات دانشکده ارجاع خواهد شد:

  1. بارگذاری پایان‌نامه بدون کسب نظر و تایید استاد راهنما
  2. درج کپی یا ترجمه‌ی عبارات، اشکال و جداول از مراجع دیگر بدون ذکر صحیح مرجع
  3. درج اطلاعات ناصحیح یا عددسازی در نتایج پیاده‌سازی و آزمایش‌ها
  4. استفاده از نتایج افراد دیگر به ویژه اعضای همکار در پروژه بدون ذکر نام آن‌ها

ماده ۸. ارسال نمرات

استاد ناظر و استاد راهنمای پروژه نمرات ارزیابی خود را در پایان جلسه‌ی دفاع از طریق فرم الکترونیکی مربوطه اعلام می‌نمایند. آموزش دانشکده پس از جمع‌بندی نمرات دریافتی، نمره‌ی نهایی دانش‌جو را محاسبه و به استاد راهنمای پروژه اعلام می‌کند. استاد راهنمای پروژه موظف است طی مهلت مقرر نمره‌ی نهایی دانش‌جو را از طریق سامانه‌ی آموزش (منوی ثبت نمره‌ی تکی) ثبت نماید. مهلت ثبت نمرات پروژه‌ی کارشناسی در هر نیم‌سال برابر با مهلت ارسال نمرات دروس نظری (غیر پروژه‌دار) در تقویم آموزشی همان نیم‌سال است.

ماده ۹. ثبت اطلاعات

آموزش دانشکده موظف است اطلاعات پروژه شامل عنوان پروژه، نام دانش‌جو، نام استاد راهنما، تاریخ دفاع و نسخه‌ی الکترونیکی پایان‌نامه را به نحو مقتضی ذخیره و نگهداری نماید. این اطلاعات برای تمامی اعضای هیئت علمی دانشکده در صورت درخواست قابل مشاهده خواهد بود.

ماده ۱۰. تصویب

این آیین‌نامه در ۱۰ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ در کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر تصویب شد و پس از اصلاحاتی مجددا در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به تصویب کمیته‌ی آموزش دانشکده رسید.