مدل‌های گرافی احتمالی

Probabilistic Graphical Models

شماره درس: ۴۰۷۶۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

مدل‌های گرافی احتمالی، چارچوب محاسباتی کلی برای استنتاج و یادگیری در شرایط نایقینی (uncertainty) فراهم می‌آورند. در این مدل‌ها برای نمایش وابستگی‌های شرطی بین متغیرهای تصادفی از یک گراف استفاده شده و توزیع توام مجموعه‌ی متغیرهای تصادفی از این طریق مشخص می‌شود. در این درس، برای معرفی مدل‌های گرافی احتمالی سه جنبه‌ موردتوجه قرار می‌گیرد: بازنمایی در این مدل‌ها (شبکه‌های بیزین و میدان‌های تصادفی مارکوف)؛ یادگیری (پارامترها و ساختار) این مدل‌ها از روی داده‌ها؛ انجام استنتاج (با روش‌های دقیق و تقریبی) جهت استفاده از مدل‌های گرافی احتمالی برای تصمیم‌گیری در شرایط نایقینی. در شروع این درس لازم است دانشجویان آشنایی با مباحث آمار و احتمال و همچنین مقدمات یادگیری ماشین داشته باشند.

ریز مواد

 1. معرفی مدل‌های گرافی (برای نمایش دانش احتمالی)
  • مدل‌های گرافی جهت‌دار: شبکه‌ی بیزین (Bayesian Networks)
  • مدل‌های گرافی بدون جهت‌: میدان‌های تصادفی مارکوف (Markov Random Fields)
  • دیدگاهی واحد برای مدل‌های گرافی جهت‌دار و بدون‌جهت
 2. استنتاج دقیق در مدل‌های گرافی
  • الگوریتم حذف متغیر (Variable Elimination)
  • انتشار اعتقاد (Belief Propagation) یا انتقال پیام (Message Passing)
  • گراف‌های عامل (Factor Graphs) و الگوریتم جمع-ضرب (Product-Sum)
  • تخمین MAP: الگوریتم بیشینه-ضرب (Product-Max)
  • الگوریتم درخت اتصال (Junction Tree)
 3. یادگیری مدل‌های گرافی
  • یادگیری مدل‌های جهت‌دار کاملاً مشاهده شده
  • یادگیری مدل‌های بدون‌جهت کاملاً مشاهده شده
  • الگوریتم EM برای یادگیری مدل‌های گرافی نیمه مشاهده شده
  • یادگیری ساختار مدل‌های گرافی
 4. مدل‌های گرافی مشهور
  • خانواده نمایی (Exponential Family)
  • مدل‌های گرافی گاوسی
  • مدل‌های Ising (یا MRF دوبه‌دو)
  • میدان تصادفی شرطی (CRF)
  • مدل‌های زمانی و مدل‌های حالت-فضا
  • مدل مخفی مارکوف (HMM)
  • سامانه‌ خطی پویا (LDS)
  • فیلتر کالمن (Kalman Filter)
 5. استنتاج تقریبی رویکرد قطعی
  • انتشار اعتقاد حلقه‌ای (Loopy Belief Propagation)
  • استنتاج وردشی (Variational Inference)
  • تقریب میدان میانگین (Mean-Field)
  • تخمین چگالی مفروض
  • روش‌های وردشی ساختاردار (structured)
 6. استنتاج تقریبی رویکرد تصادفی
  • نمونه‌برداری رد (Rejection Sampling)
  • نمونه‌برداری اهمیت (Importance Sampling)
  • زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو (MCMC)
  • الگوریتم متروپلیس-هیستینگز (Metropolis Hastings)
  • نمونه‌برداری گیبس (Gibbs)

ارزیابی

 • تمرین: ۱۵٪
 • میان‌ترم: ۳۰٪
 • پایان‌ترم: ۴۰٪
 • پروژه یا کار تحقیقاتی: ۱۵٪

مراجع

 1. D. Koller and N. Friedman. Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques. MIT Press, 2009.
 2. M. Wainwright and M.I. Jordan. Graphical Models, Exponential Families, and Variational Inference. Foundations and Trends in Machine Learning, vol. 1, pp. 1-305, 2008.
 3. M.I. Jordan. An Introduction to Probabilistic Graphical Models. In preparation.
 4. C.M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
 5. K.P. Murphy. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012.