تحلیل داده‌های مکانی

Spatial Data Analysis

شماره درس: ۴۰۸۰۱.۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با داده‌ساختارها و الگوریتم‌های کارا برای ذخیره‌سازی، پردازش و تحلیل داده‌های مکانی است. موضوعات ارائه‌شده در این درس در کاربردهای مختلف از جمله سامانه‌های مکان‌محور، سامانه‌های ناوبری و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ریز مواد

 1. داده‌های مکانی
  • نقاط، سطوح، چندضلعی‌ها
  • اندازه‌گیری، دقت، خطا
 2. ذخیره‌سازی و بازیابی
  • ساختمان داده‌های مکانی
  • جستجوی بازه‌ای
  • مکان‌یابی و پنجره‌بندی
 3. پردازش داده‌های مکانی
  • اندازه‌‌گیری فاصله، محیط و مساحت
  • محاسبه‌ی پوسته‌ی محدب
  • یافتن نزدیک‌ترین نقاط
 4. تحلیل داده‌های مکانی
  • یافتن مرکز، میانه، عمق توکی
  • خوشه‌بندی
  • برازش اشکال
  • روش‌های برنامه‌ریزی خطی
 5. نقشه‌های جغرافیایی
  • ذخیره‌سازی نقشه
  • عملیات پایه روی نقشه
  • ترکیب لایه‌های مختلف نقشه
  • تحلیل داده‌های نقشه
 6. نقشه‌های سه‌بعدی و رویه‌ها
  • شبکه‌های نامنظم مثلث‌بندی‌شده
  • نمونه‌برداری، درون‌یابی، تخمین

ارزیابی

 • آزمون (میان‌ترم و پایان‌ترم): ۵۵ درصد نمره
 • تمرین: ۲۵ درصد نمره
 • پروژه: ۲۰ درصد نمره

مراجع

 1. R. P. Haining and R. Haining. Spatial Data Analysis: Theory and Practice. Cambridge University Press, 2003.
 2. C. Lloyd. Spatial Data Analysis: An Introduction for GIS users. Oxford University Press, 2010.
 3. M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, and M. Overmars. Computational Geometry: Algorithms and Applications. 3rd edition, Springer-Verlag, 2008.
 4. C. McGrew, A. Lembo, and C. Monroe. An introduction to statistical problem solving in geography. 3rd edition, Waveland Press, 2014.