تحلیل آماری داده‌ها

Statistical Data Analysis

شماره درس: ۴۰۸۰۲.۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس سعی دارد تا پایه‌های تئوری و عملی آماری لازم برای تحلیل داده‌ها را فراهم نماید.

ریز مواد

 1. آشنایی با احتمالات و آمار
 2. تخمین
  • تخمین نقطه‌ای
  • تخمین بازه‌ای
  • تخمینگر بیشینه درست‌نمایی
 3. تست فرضیه
  • خطای نوع ۱ و نوع ۲
  • P-value
  • ارتباط با بازه اطمینان
  • برخی از تست‌های مهم
 4. رگرسیون خطی
  • روش کمترین مربعات
  • خواص تخمین‌گر کمترین مربعات
  • استنتاج درباره ضرایب رگرسیون
  • پیش‌بینی
  • روش تحلیل واریانس
  • رگرسیون چند متغیره
  • انتخاب مدل و بررسی صحت آن
 5. تحلیل واریانس
  • مدل تحلیل واریانس یک طرفه
  • مدل تحلیل واریانس دوطرفه
 6. روش بدون پارامتر
  • تست Wilcoxin signed-ranked
  • تست Kruskal-Wallis
  • ضرایب همبستگی Spearman rank
 7. آمار بیزی
  • استنتاج بیزی
  • تخمینگر نقطه‌ای بیزی
  • تخمینگر بازه‌ای بیزی

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myers, Keying Ye, Probability & Statisticsfor Engineers & Scientists, Pearson; 9th edition (March 7, 2016)
 2. Ajit Tamhane, Dorothy Dunlop, Statistics and Data Analysis: From Elementary to Intermediate, Pearson; 1st edition (October 18, 1999)
 3. George Casella, Roger L. Berger, Statistical Inference, Cengage Learning; 2nd edition (June 18, 2001).