مبانی علم داده

Foundations of Data Science

شماره درس: ۴۰۸۰۲.۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس آشنایی با مفاهیم و مبانی نظری علم داده است. این مبانی از جنبه های مختلفی هماند هندسه ابعاد بالا، کاهش بعد داده های با ابعاد بالا، قدم زنی تصادفی و زنجیره مارکوف، گراف های تصادفی همچنین در خصوص جنبه​های مهم ارزیابی و تحلیل این سیستم​ها بحث خواهد شد.

ریز مواد

 1. مقدمه
 2. هندسه با ابعاد بالا
  • هندسه با ابعاد بالا و ویژگی های آن
  • تولید داده در أبعاد بالا
  • توزیع گوسی در ابعاد بالا
  • تخمین توزیع برای داده های با ابعاد بالا
  • تعیین نزدیک ترین همساته برای داده های با ابعاد بالا
 3. کاهش بعد برای داده های با ابعاد بالا
  • داده های با ابعاد بالا و مصیبت ابعاد
  • کاهش بعد داده های با ابعاد بالا با کمک روش تحلیل مؤلفه اصلی
  • کاهش بعد داده های با ابعاد بالا با کمک روش تجزیه مقادیر تکین
  • شیوه پیاده سازی روش های کاهش بعد برای داده های با ابعاد بالا
 4. زنجیره مارکوف و قدم زنی تصادفی
  • زنجیره مارکوف
  • قدم زنی تصادفی و همگرایی آن برای گراف های مختلف
  • قدم زنی تصادفی در فضاء اقلیدسی
  • شبکه وب و زنجیره مارکوف
  • روش های مختلف نمونه برداری
 5. گراف تصادفی و تحلیل شبکه های اجتماعی
  • گراف های تصادفی و خواص آن‌ها
  • مدل های مختلف تولید گراف های تصادفی
  • مسایل مختلف در گراف های تصادفی و شیوه حل آن‌ها
  • مدل های مختلف گراف های تصادفی مانند جهان کوچک
 6. مسایل همام سازی و هم ترازی
 7. مدل سازی موضوعی
 8. روش های مختلف تجزیه ماتریس
 9. روش های طیفی در خوشه بندی و کاربردهای آن در شبکه های اجتماعی
 10. الگوریتم های تحلیل داده های از قبیل جویبارسازی، نمونه برداری و Sketching

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Avrim Blum, John Hopcroft, and Ravindran Kannan, Foundations of Data Science, Cambridge University Press; 1st edition (March 12, 2020)