مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری

شماره درس: ۴۰۸۷۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس در هر نیم‌سال ممکن است به یک موضوع مطرح در حوزه شبکه‌های کامپیوتری تخصیص یابد.

ریز مواد

ارزیابی

مراجع