مهندسی نرم‌افزار ۲

Software Engineering 2

شماره درس: ۴۰۹۲۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: مهندسی نرم‌افزار هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می‌شود و هدف از آن پرداختن به مباحث پیشرفته در ارتباط با مهندسی نرم‌افزار است. در این درس روش‌های جدید در مورد هر یک از مراحل چرخه حیات نرم‌افزار مورد بحث قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به استفاده از روش‌های صوری در ثبت نیازها، روش مبتنی بر خانواده در تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده‌سازی، مهندسی امنیت، روش مبتنی بر جنبه و روش مبتنی بر خدمت اشاره نمود. ابزارهای لازم برای به کارگیری این روش‌ها به اختصار و در حد امکان معرفی می‌گردند.

ریز مواد

 1. یادآوری: مروری بر متدولوژی‌های چرخه حیات، مدیریت پروژه، برآورد، مدیریت ریسک، اندازه‌گیری و آزمون (۴ جلسه)
 2. روش‌های صوری ثبت نیازها و زبان‌های بر مبنای مدل و زبان‌های جبری (۶ جلسه)
 3. متدولوژی خط تولید و روش مبتنی بر خانواده (۱۲ جلسه)
 4. مهندسی امنیت (۴ جلسه)
 5. روش مبتنی بر جنبه (۲ جلسه)
 6. روش مبتنی بر خدمت (۲ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین: حدود ۵ تمرین نظری (۱۵ درصد نمره)
 • مقاله: تعیین موضوعی مرتبط با موضوعات درس، تصویب موضوع، تهیه مقاله، ارایه سمینار، تحویل نسخه نهایی مقاله (۲۰ درصد نمره)
 • آزمون: آزمون‌های کلاسی (۱۵ درصد نمره)، آزمون نهایی (۵۰ درصد نمره)

مراجع

 1. R.S. Pressman. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 8th edition, McGraw-Hill, 2015.
 2. I. Sommerville. Software Engineering. 9th edition, Addison-Wesley, 2011.
 3. D. Weiss and C. T. R. Lai. Software Product-Line Engineering: A Family-Based Software Development Process. Addison-Wesley, 1999.