پردازش تصویر

Image Processing

شماره درس: ۴۰۹۳۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

اهداف ذیل در این درس پیگیری می‌شود: سیگنال‌ها و سیستم‌های دوبعدی، پردازش اتفاقی دوبعدی، درک و تشکیل تصویر، پردازش تصاویر رنگی، نمونه برداری و چندی‌سازی تصویر، تبدیل‌های تصویر، به‌سازی تصویر، پالایش و بازگردانی تصویر، تحلیل تصویر، فشرده‌سازی تصویر.

ریز مواد

 1. مقدمه
  • سیلابس
  • انگیزه‌ها
  • سرفصل‌های اصلی درس
 2. سامانه‌های دوبعدی و مقدمات ریاضی
  • سامانه‌های خطی و تغییرناپذیر با انتقال
  • تبدیل فوریه
  • تئوری ماتریس
  • سیگنال‌های اتفاقی
  • میدان‌های اتفاقی گسسته
  • تئوری تخمین و اطلاعات
 3. درک تصویر
  • نور، روشنائی، و تباین MTF
  • سامانه دیداری
  • معیارهای سنجش تصویر
 4. نمونه‌برداری و چندی‌سازی تصویر
  • تئوری نمونه‌برداری دوبعدی
  • چندی‌سازی تصویر
  • چندی‌ساز Lloyd-Max
  • طراحی Compandor
 5. تبدیل‌های تصویر
  • تبدیل‌های متعامد و پایه‌های دوبعدی
  • خواص پایه‌های تبدیل
  • تبدیل‌های تصویر
 6. به‌سازی تصویر
  • عملیات نقطه‌ای
  • مدل‌سازی هیستوگرام
  • عملیات مکانی
  • عملیات تبدیل
  • به‌سازی چندبعدی
  • روشهای مبتنی بر تئوری فازی
 7. پالایش و بازگردانی تصویر
  • مدل‌های مشاهده تصویر
  • پالایش معکوس و وینر
  • پالایش در میدان فرکانس
 8. آشنایی با مفاهیم تحلیل تصویر
  • استخراج ویژگی‌های مکانی
  • ویژگی‌های تبدیل
  • آشکارسازی لبه
  • استخراج و نمایش مرز
  • نمایش بخش
  • نمایش گشتاور
  • پالایش ریخت‌شناسی
  • ویژگی‌های شکل
  • بخش‌بندی تصویر
  • دسته‌بندی تصویر
 9. ‌ پردازش تصاویر رنگی
  • معرفی مدل‌های رنگ
  • نمایش رنگ
  • رنگ نادرست و شبه رنگ
  • تبدیل‌ها در مدل‌های رنگ
  • مشتق گیری در تصاویر رنگی
  • نویز در تصاویر رنگی
  • به¬سازی تصاویر رنگی
 10. فشرده‌سازی داده تصویر
  • بنیان‌های فشرده‌سازی داده
  • فشرده‌سازی پیکسل
  • روش‌های پیش‌بینانه
  • فشرده‌سازی در فضای تبدیل
  • فشرده‌سازی آنتروپی هافمن
  • فشرده‌سازی آنتروپی حسابی
  • فشرده‌سازهای استاندارد

ارزیابی

 • پایان‌ترم: ۸ نمره
 • میان‌ترم: ۳ نمره
 • کوئیزها: ۲ نمره
 • تمارین نوشتاری و برنامه‌نویسی: ۳ نمره
 • پروژه نهایی: ۳ نمره
 • گزارش پروژه: ۰.۵ نمره
 • ارایه پروژه: ۰.۵ نمره

مراجع

 1. Fundamentals of Digital Image Processing, by Anil K. Jain, Prentice Hall, 1989.
 2. Computer Imaging: Digital Image Analysis and Processing, by Scott E. Umbaugh, CRC Press, 2005.
 3. A Study Guide for Digital Image Processing, by Mark J. T. Smith and Alen Docef, Scientific Publishers, 1999.
 4. Digital Image Processing, by Rafael C. Gonzalez & Richard E. Woods, Addison-Wesley, 3rd edition, 2008.
 5. Digital Image Processing using Matlab, by Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, & Stevev L. Eddins, Prentice-Hall, 1st edition, 2003.
 6. A Wavelet Tour on Signal Processing, by Stephane Mallat, Academic Press, 2nd edition, 1999.
 7. Wavelets and Subband Coding, by Martine Vetterli & Jelena Kovacevic, Prentice Hall, 1995.
 8. Probability, Random Variables, & Stochastic Processes, by Athanasios Papoulis, McGraw-Hill, 1991.
 9. Probability, Random Variables, & Random Signal Principles, by Peyton Z. Peebles, JR., McGraw-Hill, 3rd Edition, 1993.