تحلیل شبکه‌های زیستی

Analysis of Biological Networks

شماره درس: ۴۰۹۵۱.۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

شبکه‌های بیولوژیکی یکی از زمینه‌های جدید است که در آن فرآیندهای سلولی از طریق مدل‌سازی آن‌ها به صورت شبکه‌ای از برهم‌کنش‌های بین مولکول‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. تحلیل این شبکه‌ها شامل مسائل آماری و گرافی با کاربردهای مهم در زیست‌شناسی است. درس جاری، روش‌های به روز برای این تحلیل‌ها را ارایه می‌دهد.

ریز مواد

 1. مقدمه شبکه‌های زیستی
 2. آشنایی با گراف‌ها و شبکه‌های زیستی
 3. نظریه گراف
 4. آشنایی با ابزارهای تحلیل شبکه (Cytoscape)
 5. ویژگی‌های عمومی شبکه‌ها
 6. معیار مرکزیت (Centrality) شبکه
 7. موتیف‌های شبکه
 8. خوشه‌بندی شبکه
 9. شبکه‌های زیستی و انتقال سیگنال
 10. شبکه‌های تنظیم ژنی
 11. شبکه‌های برهم‌کنش پروتئینی
 12. شبکه‌های متابولیک
 13. شبکه‌های فیلوژنی
 14. شبکه‌های اکولوژیک
 15. شبکه‌های مغز
 16. شبکه‌های همبستگی

ارزیابی

 • کوییز: ۱۰٪
 • تمرین: ۲۰٪
 • پروژه: ۲۰٪
 • آزمون میان‌ترم: ۲۵٪
 • آزمون پایان‌ترم: ۲۵٪

مراجع

 1. Bjorn H. Junker and Falk Schreiber, Analysis of Biological Networks, John Wiley & Sons, 2008.
 2. Steve Horvath, Weighted Network Analysis; Applications in Genomics and System Biology, Springer, 2011.