شیمی در علوم زیستی

Chemistry for Biology

شماره درس: ۴۰۹۵۱.۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی با مبانی شیمی و کاربرد آن‌ها در سیتم‌های زیستی و همچنین کاربرد آن‌ها در روش‌های شبیه‌سازی و طراحی دارو با استفاده از نرم‌افزارهای براساس روش‌های مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی است.

ریز مواد

 1. نظریه اتمی
 2. ساختار مولکولی، پیوند و شکل
 3. انرژی و آنتالپی
 4. گازها
 5. خواص محلول
 6. تعادل
 7. اسیدها و بازها، سینتیک
 8. الکتروشیمی
 9. جایگزینی هسته دوستی
 10. واکنش‌های حذفی
 11. رادیکال‌های آزاد
 12. پلیمرها
 13. نرم‌افزارها: مدل‌سازی مولکولی
  • بهینهسازی ساختار دارو، برهم‌کنش بین مولکولی، برهم‌کنش بازهای دی ان ای
  • برهم‌کنش دارو و پروتئین

ارزیابی

 • امتحان میان ترم: دوامتحان (هر کدام ۸ نمره)
 • امتحان پایانی: تحویل و ارزیابی پروژه (۴ نمره)

مراجع

 1. M. Silberberg and P. Amateis. Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change. McGraw Hill, 8th edition, 2017.
 2. J. Smith. Organic Chemistry. McGraw Hill, 6th edition, 2019.
 3. Computational Chemistry Softwares.