مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف

Advanced Topics in Deep Learning

شماره درس: ۴۰۹۵۹.۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: یادگیری ژرف هم‌نیاز: –

اهداف درس

با پیشرفت زمینه یادگیری ژرف و گسترش کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف، در چند سال اخیر بهبودهای متعددی در معماری‌ها و رویکردهای یادگیری ایجاد شده است. در این درس از یک جهت معماری‌های اخیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و شبکه‌های مرزدانش در تعدادی از کاربردهای مهم معرفی خواهد شد. از سمت دیگر رویکردهای مختلف یادگیری و چگونگی به کارگیری موثر در مدل‌های ژرف بحث خواهد شد و مواردی نظیر یادگیری بازنمایی در شرایط نظارتی مختلف و انواع تعمیم‌پذیری بحث خواهد شد.

ریز مواد

 1. مقدمه (۱ جلسه)
 2. مباحث نظری در یادگیری ژرف (۲ جلسه)
  • بهینه‌سازی در یادگیری ژرف
  • تعمیم‌پذیری در شبکه‌های ژرف
 3. شبکه‌های عصبی بیزی (Bayesian) و استنتاج (۳ جلسه)
  • شبکه‌های عصبی تصادفی (stochastic)
  • شبکه‌های عصبی بیزی
  • روش‌های استنتاج بیزی
 4. شبکه‌های مولد (generative) (سه جلسه)
  • انواع شبکه‌های GAN
  • انواع شبکه‌های VAE
  • شبکه‌های مبتنی بر جریان (flow-based)
 5. شبکه‌های مبدل (Transformer) (دو جلسه)
  • Transformer
  • انواع BERT و GPT
  • شبکه‌های مبتنی بر Transformer در حوزه تصویر
 6. شبکه‌های عصبی گرافی (۲ جلسه)
  • فیلتر گرافی
  • شبکه‌های گرافی پیچشی (GCNs)
  • GraphSAGE
  • شبکه توجه گرافی (GAT)
 7. تقطیر دانش (knowledge distillation) (یک جلسه)
 8. شبکه‌های ژرف برای یادگیری چندوظیفه‌ای (multi-task) (یک جلسه)
 9. یادگیری شباهت (similarity) ژرف (۱ جلسه)
 10. خوشه‌بندی ژرف (۱ جلسه)
  • ODC، Deep Cluster و …
 11. یادگیری خودنظارتی (self-supervised) (دو جلسه)
  • وظایف pretext
  • یادگیری خودنظارتی چندوجهی (multi-modal)
  • یادگیری تمایزی (contrastive) و بانک حافظه، کدگذار تکانه‌ای (momentum encoder)
  • شبکه‌هایی نظیر SimCLR و SWaV
 12. یادگیری نیمه-نظارتی ژرف (semi-supervised) (یک جلسه)
  • رویکرد مبتنی بر سازگاری (consistency)
  • رویکرد مبتنی بر یادگیری تمایزی (contrastive)
  • داده‌افزایی (data augmentation)
 13. مدل‌های ژرف در ایجاد تعمیم‌پذیری فراتر از معمول (۲ جلسه)
  • تطبیق دامنه (domain adaptation)
  • تعمیم دامنه (domain generalization)
  • تعمیم‌پذیری خارج از دامنه (Out-of-Domain)
 14. معماری عصبی (neural architecture) (دو جلسه)
  • جستجوی معماری عصبی
  • هرس شبکه (network pruning)
  • شبکه‌های تنک (sparse)
 15. سخت‌افزارها و سیستم‌ها برای مدل‌های ژرف (یک جلسه)
  • CPU در برابر GPU در برابر سخت‌افزارهای اختصاصی برای مدل‌های ژرف
  • پردازش سری، پردازش موازی و پردازش توزیع شده
  • تسریع (speed up)
  • فشرده‌سازی مدل (model compression)
 16. بصری‌سازی (visualization) و تفسیرپذیری (interpretability) شبکه‌های ژرف (۲ جلسه)
 17. شبکه‌های مرز دانش در حوزه‌های بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی و پردازش گفتار (۲ جلسه)
 18. مباحث پیشرفته (۱ جلسه)
  • به‌کارگیری ساختارهای پیمانه‌ای (modular)، ارتباطات تنک (sparse) و بازنمایی علی (causal representation)

ارزیابی

 • تمرین‌: ۲۰٪
 • میان‌ترم: ۲۰٪
 • پایان‌ترم: ۲۰٪
 • پروژه و کار تحقیقاتی: ۴۰٪

مراجع

 • Simon J.D. Prince. Understanding Deep Learning. MIT Press, 2023.