دروس عمومی دوره کارشناسی

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیش‌نیاز / همنیاز
۱ ۳۱۱۱۹ آشنایی با ادبیات فارسی ۳
۲ ۳۱۱۲۳ زبان خارجی  ۳
۳ ۳۰۰۰۳ تربیت بدنی ۱
۴ ۳۰۰۰۴ ورزش ۱ ۱ تربیت بدنی
۵ ۳۷۵۱۴ دانش خانواده و جمعیت ۰
۶ ۳۷۴۴۵ اندیشه اسلامی ۱ ۲
۷ ۳۷۴۴۶ اندیشه اسلامی ۲ ۲ اندیشه اسلامی ۱
۳۷۴۴۷ انسان در اسلام ۲
۳۷۴۴۸ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲
۸ ۳۷۱۲۳ اخلاق اسلامی ۲
۳۷۱۲۶ فلسفه اخلاق ۲
۳۷۱۲۷ آیین زندگی ۲
۳۷۱۲۸ عرفان عملی در اسلام ۲
۹ ۳۷۶۲۶ انقلاب اسلامی ایران ۲
۳۷۶۲۷ آشنایی با قانون اساسی ۲
۳۷۶۲۸ اندیشه سیاسی امام ۲
۳۷۶۳۴ آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس ۲
۱۰ ۳۷۶۱۸ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  ۲
۳۷۶۲۰ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
۳۷۶۱۲ تاریخ اسلام  ۲
۳۷۶۲۲ تاریخ امامت ۲
۱۱ ۳۷۴۸۹ تفسیر موضوعی قرآن ۲
۳۷۴۹۰ تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه ۲
واحدهای موردنیاز ۲۰

* علاوه بر اخذ درس‌های مندرج در ردیف‌های ۱ تا ۶، اخذ یک درس از هر یک از مجموعه دروس مشخص‌شده در ردیف‌های ۷ تا ۱۱ الزامی است.