کارشناسی ارشد شبکه‌های کامپیوتری

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: شبکه‌های کامپیوتری آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۹/۳۰

مقررات عمومی دوره

 • دانشجویان باید در مدت دو سال کل واحدهای آموزشی و پژوهشی لازم را بگذرانند.
 • تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی لازم برای دانشجویان پژوهش‌محور حداقل ۲۹ واحد و به‌شرح زیر است:
  • دروس گروه ۱ (اجباری): ۱۵ واحد (از دروس جدول ۱)
  • دروس گروه ۲ (اختیاری): ۶ واحد (از دروس جدول ۲)
  • سمینار: ۲ واحد
  • پروژه: ۶ واحد
 • تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی لازم برای دانشجویان آموزش‌محور حداقل ۳۲ واحد و به شرح زیر است:
  • دروس گروه ۱ (اجباری): ۱۵ واحد (از دروس جدول ۱)
  • دروس گروه ۲ (اختیاری): ۱۵ واحد (از دروس جدول ۲)
  • سمینار: ۲ واحد
 • دانشجویان می‌توانند براساس علاقه فردی و با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو توسط اساتید، پروژه کارشناسی‌ارشد خود را تحت راهنمایی یکی از اساتید انجام دهند.
 • گرفتن درس اختیاری خارج از گرایش منوط به کسب مجوز از استاد راهنما و مدیر گروه فناوری اطلاعات است.
 • استاد راهنمای دانشجویان پژوهش‌محور تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه، مدیر گروه بوده، وپس از آن، استاد راهنمای پروژه خواهد بود.
 • استاد راهنمای دانشجویان آموزش‌محور در تمامی طول دوره مدیر گروه است.
 • در صورت نیاز، مدیر گروه می‌تواند در زمان ثبت‌نام اولیه دانشجو، حداکثر ۴ درس از دروس جبرانی مندرج در جدول۳ را تعیین کند تا دانشجو در نیمسال‌های اول و دوم خود اخذ کند. اگر تعداد دروس جبرانی تعیین‌شده برای دانشجو بیش از ۲ درس باشد، یک نیمسال به مدت تحصیل دانشجو اضافه خواهد شد. ضمناً نمره قبولی در دروس جبرانی ۱۲ است.
 • همه دانشجویان نوبت اول باید به صورت دستیار آموزشی یا با انجام امور ارجاعی دیگر (معادل ۲ واحد) با دانشکده همکاری کنند؛ همکاری با دانشکده برای دانشجویان آموزش-محور نیز الزامی است.

جدول ۱. دروس گروه ۱ (اجباری)

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۹۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته Advanced Computer Networks
۲ ۴۰۶۵۷ ۳ مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks Modeling and Analysis
۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۳ ۴۰۸۱۹ ۳ شبکه‌های داده‌ای سیار Mobile Data Networks
۴ ۴۰۸۷۷.۱ ۳ سیستم‌های نهفته تحت شبکه Networked Embedded Systems
۵ ۴۰۶۲۸ ۳ شبکه‌های بی‌سیم Wireless Networking
۶ ۴۰۶۶۱ ۳ نظریه سیستم‌های توزیع‌شده Theory of Distributed Systems
۷ ۴۰۵۳۳ ۳ سیستم‌های عامل پیشرفته Advanced Operating Systems
۸ ۴۰۸۱۷ ۳ امنیت شبکه پیشرفته Advanced Network Security
۹ ۴۰۶۹۵ ۳ فرآیندهای تصادفی Stochastic Processes
۱۰ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.

جدول ۲. دروس گروه ۲ (اختیاری)

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۲۶ ۳ مخابرات سیار Wireless Communication
۲ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۳ ۴۰۶۷۶ ۳ نظریه اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۴ ۴۰۶۳۹ ۳ شبکه‌های پویای پیچیده Complex Dynamical Networks
۵ ۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization
۶ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۷ ۴۰۶۳۲ ۳ طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال Fault-Tolerant System Design
۸ ۴۰۷۲۳ ۳ معماری پیشرفته کامپیوتر Advanced Computer Architecture
۹ ۴۰۸۷۷ ۳ مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری Advanced Topics in Computer Networks
۱۰ ۳ یک درس از گرایش‌های دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با تأیید استاد راهنما و مدیر گروه

جدول ۳. دروس جبرانی

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۴۲۴ ۳ سیستم‌های عامل Operating Systems
۲ ۴۰۴۴۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks
۳ ۴۰۲۴۲ ۳ سیگنال‌ها و سیستم‌ها Signals and Systems
۴ ۴۰۳۲۳ ۳ معماری کامپیوتر Computer Architecture
۵ ۴۰۳۴۳ ۳ انتقال داده‌ها Data Transmission
۶ ۴۰۳۵۴ ۳ طراحی الگوریتم‌ها Design of Algorithms