دکترای هوش مصنوعی

مقطع: دکتری تخصصی رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: هوش مصنوعی آخرین تصویب: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

مقررات اخذ دروس

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی باید حداقل ۵ درس از دروس جداول زیر را در دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکترا، با موافقت استاد راهنما، بگذراند که حداقل سه درس آن باید از سه زمینه‌ی تخصصی متفاوت زیر باشد.

زمینه‌ی تخصصی ۱. هوش نمادین

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۳۷ ۳ برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی Artificial Intelligence Planning
۲ ----- ۳ هوش مصنوعی پیشرفته Advanced Artificial Intelligence
۳ ۴۰۶۷۷ ۳ پردازش زبان‌های طبیعی Natural Language Processing
۴ ۴۰۷۷۷ ۳ هوش محاسباتی Computational Intelligence
۵ ۴۰۶۲۷ ۳ هوش مصنوعی توزیع شده Distributed Artificial Intelligence

زمینه‌ی تخصصی ۲. یادگیری ماشین

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۲ ۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۳ ۴۰۷۲۹ ۳ یادگیری ماشین آماری Statistical Machine Learning
۴ ۴۰۷۶۸ ۳ مدل‌های گرافی احتمالی Probabilistic Graphical Models
۵ ۴۰۷۱۸ ۳ نظریه یادگیری ماشین Machine Learning Theory
۶ ۴۰۷۲۵ ۳ الگوشناسی آماری Statistical Pattern Recognition
۷ ۴۰۸۲۷ ۳ شبکه‌های عصبی مصنوعی و سامانه‌های فازی Neural Networks and Fuzzy Systems
۸ ۴۰۶۰۷ ۳ شبکه‌های عصبی Neural Networks

زمینه‌ی تخصصی ۳. سیگنال

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۶۳ ۳ پردازش علائم دیجیتال Digital Signal Processing
۲ ۴۰۹۳۳ ۳ پردازش تصویر Image Processing
۳ ۴۰۷۹۳ ۳ پردازش پیشرفته علائم دیجیتال Advanced Digital Signal Processing
۴ ۴۰۶۱۶ ۳ بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتری Advanced 3D Computer Vision
۵ ۴۰۶۸۷ ۳ بینایی ماشین Computer Vision
۶ ۴۰۹۶۷ ۳ پردازش گفتار Speech Processing
۷ ۴۰۵۱۶ ۳ فناوری روباتیک Robotics Technology
۸ ۴۰۸۳۳ ۳ بازشناسی گفتار Speech Recognition
۹ ۴۰۷۱۲ ۳ پردازش سیگنالهای ویدئویی Video Signal Processing
۱۰ ----- ۳ بهسازی گفتار Speech Enhancement

زمینه‌ی تخصصی ۴. بیوانفورماتیک

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۵۱ ۳ زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی Computational Systems Biology
۲ ۴۰۵۵۲ ۳ ژنومیک محاسباتی Computational Genomics
۳ ۴۰۵۵۳ ۳ بیوانفورماتیک ساختاری Structural Bioinformatics
۴ ۴۰۵۵۴ ۳ الگوریتم‌های بیوانفورماتیک Algorithms for Bioinformatics

زمینه‌ی تخصصی ۵. ریاضی و آمار

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۹۵ ۳ فرآیندهای تصادفی Stochastic Processes
۲ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۳ ۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization
۴ ۴۰۶۷۶ ۳ نظریه اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۵ ۴۰۶۳۹ ۳ شبکه‌های پویای پیچیده Complex Dynamical Networks

تبصره‌ی ۱: دانشجویان‌ نمی‌توانند دروسی را که قبلا در دوره‌ی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گرفته‌اند دوباره اخذ کنند.

تبصره‌ی ۲: امتحان جامع شامل چهار درس‌ می‌باشد که سه درس آن باید از سه زمینه‌ی تخصصی متفاوت انتخاب شود و درس چهارم توسط استاد راهنما تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌ی ۳: اخذ دو درس داده کاوی و یادگیری ماشین در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آن‌ها زائد محسوب می‌شود.