دکترای الگوریتم‌ها و محاسبات

مقطع: دکتری تخصصی رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: الگوریتم‌ها و محاسبات آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مقررات اخذ دروس

دانشجوی دکترای نرم‌افزار باید ۴ درس تحصیلات تکمیلی را طبق نظر استاد راهنما در دوره دکترا بگذراند. احراز شرایط زیر برای فارغ‌التحصیلی ضروری است:

  • حداقل ۳ درس از مجموعه دروس تحصیلات تکمیلی گذرانده شده توسط دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید همگی متعلق به یک سبد از سه سبد زیر باشند (الگوریتم‌ها و محاسبات، سیستم‌ها، یا مهندسی نرم‌افزار)، که سبد تخصصی دانشجو محسوب خواهد شد؛ حداقل ۲ درس از مجموعه دروس تحصیلات تکمیلی گذرانده شده توسط دانشجو (در تمام مقاطع تحصیلی) نباید متعلق به سبد تخصصی دانشجو باشند.
  • در تعیین دروس امتحان جامع (۳ درس)، دروس گذرانده شده توسط دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نیز می‌توانند در نظر گرفته شوند.

سبد ۱. دروس الگوریتم‌ها و محاسبات

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۴۲ ۳ شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی Social and Economic Networks
۲ ۴۰۶۴۷ ۳ پردازش موازی Parallel Processing
۳ ۴۰۶۸۵ ۳ الگوریتم‌های تصادفی Randomized Algorithms
۴ ۴۰۶۸۶ ۳ الگوریتم‌های داده‌های حجیم Massive Data Algorithms
۵ ۴۰۷۳۵ ۳ هندسه محاسباتی Computational Geometry
۶ ۴۰۷۶۵ ۳ الگوریتم‌های پیشرفته Advanced Algorithms
۷ ۴۰۷۷۵ ۳ نظریه پیچیدگی Complexity Theory
۸ ۴۰۷۸۵ ۳ بهینه‌سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization
۹ ۴۰۸۳۴ ۳ الگوریتم‌های تقریبی Approximation Algorithms
۱۰ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۱۱ ۴۰۷۹۵ ۳ مفاهیم پیشرفته علوم کامپیوتر Advanced Topics in Computer Science
۱۲ ۴۰۷۹۶ ۳ مفاهیم پیشرفته در علوم کامپیوتر ۲ Advanced Topics in Computer Science 2
۱۳ ۴۰۷۹۷ ۳ مفاهیم پیشرفته علوم نظری کامپیوتر Advanced Topics in Theoretical Computer Science

سبد ۲. دروس سیستم‌ها

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۳۳ ۳ سیستم‌های عامل پیشرفته Advanced Operating Systems
۲ ۴۰۵۴۸ ۳ سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‎‌گیری Decision Support Systems
۳ ۴۰۶۳۶ ۳ معماری سازمانی فناوری اطلاعات IT Enterprise Architecture
۴ ۴۰۶۵۷ ۳ مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks Modeling and Analysis
۵ ۴۰۶۶۱ ۳ نظریه سیستم‌های توزیع‌شده Theory of Distributed Systems
۶ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification
۷ ۴۰۶۹۴ ۳ وب معنایی Semantic Web
۸ ۴۰۷۱۴ ۳ داده‌کاوی Data Mining
۹ ۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۱۰ ۴۰۹۳۸ ۳ طراحی پایگاه داده‌ها ۲ Database Design 2
۱۱ ۴۰۹۲۶ ۳ مفاهیم پیشرفته سیستم‌های نرم‌افزاری Advanced Topics in Software Systems

سبد ۳. دروس مهندسی نرم‌افزار

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۴۶ ۳ معماری نرم‌افزار Software Architecture
۲ ۴۰۶۷۹ ۳ تکامل نرم‌افزار Software Evolution
۳ ۴۰۶۸۴ ۳ تولید برنامه از توصیف رسمی Formal Program Development
۴ ۴۰۶۸۸ ۳ مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار Software Requirements Engineering
۵ ۴۰۷۲۴ ۳ متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار Software Development Methodologies
۶ ۴۰۷۴۵ ۳ توصیف و وارسی برنامه‌ها Program Specification and Verification
۷ ۴۰۷۸۷ ۳ الگوها در مهندسی نرم‌افزار Patterns in Software Engineering
۸ ۴۰۸۲۸ ۳ آزمون نرم‌افزار Software Testing
۹ ۴۰۹۲۴ ۳ مهندسی نرم‌افزار ۲ Software Engineering 2
۱۰ ۴۰۷۳۷ ۳ مفاهیم پیشرفته معماری نرم‌افزار Advanced Topics in Software Architecture
۱۱ ۴۰۹۲۵ ۳ مفاهیم پیشرفته مهندسی نرم‌افزار Advanced Topics in Software Engineering