آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی کار و آموزش پایدار (کوآپ)

مقدمه

دوره‌ی کار و آموزش پایدار (کوآپ، به انگلیسی co-op مخفف cooperative education) ترکیبی منسجم از آموزش دانشگاهی و تجربه‌ی کار صنعتی است. دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشکده‌ای پیشرو در آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر، دوره‌ی کار و آموزش پایدار را در مقطع کارشناسی با هدف ارتقاء آموزش دانش‌جویان خود ایجاد نموده است. این آیین‌نامه به شرح ساختار و نحوه‌ی اجرای این دوره‌ می‌پردازد.

ماده ۱. هدف

هدف اصلی از این دوره کمک به دانش‌جویان برای گذار موفق از دانشگاه به محیط صنعت است. اهدافی که از اجرای این دوره انتظار می‌روند عبارت‌اند از:

 • آماده‌سازی دانش‌جویان برای حضور موثر در صنعت
 • تعمیق یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش‌ دانشگاهی با به‌کارگیری مفاهیم آموخته‌شده در عمل
 • تفکیک بازه‌های تحصیل و کار دانش‌جویان با هدف پیش‌گیری از تأثیرات منفی متقابل
 • ارتقاء توان اشتغال‌پذیری دانش‌جویان و بهبود موقعیت‌های شغلی بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل
 • کسب درآمد دانش‌جویان و کمک به تأمین هزینه‌های تحصیل
 • افزایش ماندگاری و اثربخشی دانش‌جویان در داخل کشور
 • افزایش قدرت کارآفرینی دانش‌جویان از طریق کسب تجربه‌ی دنیای واقعی صنعت

ماده ۲. تعاریف

 • دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده: دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • دانش‌جو: دانش‌جوی دوره‌ی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه
 • صنعت: شرکت، مؤسسه یا سازمانی که دانش‌جو را به استخدام می‌گیرد.
 • کارورزی: یک دوره‌ی زمانی پیوسته‌ی کار در صنعت

ماده ۳. ساختار کلی دوره

دوره‌ی کار و آموزش پایدار ترکیبی از بازه‌های تحصیل تمام‌وقت در دانشگاه و بازه‌های کار تمام‌وقت در صنعت است. دو ساختار کلی برای اجرای این دوره به شکل زیر است.

ساختار ۱)

نیم‌سال اول نیم‌سال دوم تابستان
سال اول تحصیل تحصیل
سال دوم تحصیل کار کار
سال سوم تحصیل تحصیل کار
سال چهارم کار تحصیل کار
سال پنجم تحصیل تحصیل کار

ساختار ۲)

نیم‌سال اول نیم‌سال دوم تابستان
سال اول تحصیل تحصیل
سال دوم تحصیل تحصیل کار
سال سوم کار تحصیل کار
سال چهارم تحصیل کار کار
سال پنجم تحصیل تحصیل کار

ماده ۴. شرایط ورود به دوره

 1. دانش‌جوی دوره‌ی کارشناسی در صورت کسب میانگین کل نمرات حداقل ۱۶ در دو نیم‌سال اول تحصیل خود می‌تواند برای تحصیل در دوره‌ی کار و آموزش پایدار تقاضای کتبی خود را به دانشکده ارائه کند.
 2. مهلت ارسال تقاضای ورود به دوره‌ی کار و آموزش پایدار ابتدای نیم‌سال سوم تحصیل است.

ماده ۵. نحوه‌ی اجرای دوره

 1. تعداد سنوات مجاز تحصیل دانش‌جو در دوره‌ی کار و آموزش پایدار ۵ سال است.
 2. در نیم‌سال‌های کارورزی، دانش‌جو مجاز به اخذ هیچ یک از دروس دانشگاه اعم از دروس نظری و آزمایشگاه نیست.
  تبصره: درس کارآموزی از این بند مستثنی است و با دوره‌ی کارورزی قابل تطبیق است.
 3. مدت زمان کارورزی در نیم‌سال‌های اول و دوم ۴٫۵ ماه و در دوره‌ی تابستان ۲٫۵ ماه هر یک با انعطاف زمانی دو هفته است.
 4. دانش‌جو حداکثر می‌تواند دو نیم‌سال عادی (غیر تابستان) را به کارورزی اختصاص دهد.
 5. برای طی موفق دوره‌، دانش‌جو باید حداقل ۱۴ ماه کار تاییدشده در صنعت داشته باشد.
 6. دانش‌جو باید تا پایان نیم‌سال ششم از یکی از دو ساختار معرفی‌شده در ماده ۳ تبعیت نماید. برنامه‌ی سایر نیم‌سال‌ها با رعایت بندهای این ماده قابل تغییر است. آخرین نیم‌سال دوره باید تحصیل در دانشگاه باشد.
 7. در صورت طی موفق دوره‌ی کار و آموزش پایدار، دانش‌جو گواهی رسمی گذراندن دوره را از دانشگاه دریافت خواهد کرد.
 8. دانشگاه با تعیین استاد ناظر، به طور منظم بر روال کار دانش‌جو و پیشرفت او نظارت می‌نماید.
 9. دانشگاه با ایجاد واحدهای ارتباط با صنعت، زمینه‌ی آشنایی دانش‌جویان با واحدهای صنعتی را فراهم کرده و یافتن محل کار مناسب را برای دانش‌جویان تسهیل می‌کند.
 10. هرچند دانشگاه در یافتن محل کار مناسب به دانش‌جویان کمک می‌کند، اما تضمینی در قبال این موضوع ندارد و مسئولیت انجام مراحل درخواست، مصاحبه و یافتن محل کار مناسب در نهایت با خود دانش‌جو است.

ماده ۶. خروج از دوره

 1. دانش‌جو مجاز است حداکثر تا پایان نیم‌سال ششم از ادامه‌ی تحصیل در دوره‌ی کار و آموزش پایدار انصراف دهد.
 2. چنانچه میانگین نمرات نیم‌سال دانش‌جو در دو نیم‌سال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ۱۵ باشد، دانش‌جو از دوره‌ی کار و آموزش پایدار خارج می‌شود.
 3. در صورت خروج دانش‌جو از دوره‌ی کار و آموزش پایدار بنا بر مفاد یکی از بندهای ۱ و ۲ این ماده، وضعیت دانش‌جو به دانش‌جوی عادی تغییر یافته و نیم‌سال‌های کارورزی او در صورت درخواست دانش‌جو به مرخصی تغییر می‌یابد.

ماده ۷. تصویب

این آیین‌نامه در یک مقدمه، ۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۸ در کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر به تصویب رسید و کلیات آن در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تصویب شورای دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ به تصویب شورای آموزش دانشگاه رسید و برای دانش‌جویان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ و پس از آن قابل اجرا است.

(آخرین ویرایش: ۱۳۹۸/۷/۱۵)