آداب‌نامه‌ی انجام تمرین‌های درسی

این آداب‌نامه به منظور بیان آداب ناظر بر نحوه‌ی صحیح انجام تمرین‌ها و پروژه‌های درسی توسط دانش‌جویان و نیز محدوده‌ی مجاز همکاری و دریافت کمک در انجام تمرین‌ها توسط کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر تدوین شده است. در تدوین این آداب‌نامه از مستندات مشابه در سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه استنفورد استفاده شده است.

ماده ۱. تعاریف

 • تمرین: هر گونه فعالیت خارج از کلاس (مانند تکالیف هفتگی و پروژه‌های درسی) که به عنوان بخشی از ملزومات درس برای ارزیابی دانش‌جو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • راه‌حل: هر گونه متن نوشتاری، برنامه‌ی کامپیوتری، و گزارش کتبی یا الکترونیکی که در پاسخ به تمرین توسط دانش‌جو ارائه می‌شود.

ماده ۲. اصول اولیه در انجام تمرین‌ها

دانش‌جو متعهد می‌شود در انجام تمرین‌ها اصول سه‌گانه‌ی زیر را رعایت کند.

اصل ۱. راه‌حل ارسالی برای تمرین باید منحصرا توسط خود دانش‌جو نوشته شده باشد.

ارائه‌ی هر گونه راه‌حل که تمام یا بخشی از آن کپی یا برگرفته از کار سایر دانش‌جویان (حال حاضر یا گذشته)، اینترنت و یا هر گونه منبع دیگری غیر از کار خود دانش‌جو باشد تقلب محسوب می‌شود.

 • تبصره: در صورتی که استفاده از کدهای آماده برای بخشی از تمرین مجاز باشد، بخش موردنظر باید صریحا در صورت تمرین مشخص شده باشد.
 • تبصره: چنان‌چه تمرینی به شکل تیمی تعریف شده باشد، راه حل ارسالی باید منحصرا توسط اعضای تیم نوشته شده باشد.

اصل ۲. دانش‌جو نباید راه‌حل خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.

دانش‌جو نباید راه‌حل خود را در اختیار سایر افراد گذاشته یا از آن‌ها تقاضای دریافت راه‌حل داشته باشد. همچنین، دانش‌جو متعهد به حفظ محرمانگی راه‌حل خود است و نباید ایده‌های حل خود را تا آن جایی برای دیگران توضیح دهد که به ارسال راه‌حل‌های یکسان منتج شود. همچنین دانش‌جو نباید راه‌حل‌های خود را در مکان‌های عمومی مانند سایت دانشکده رها کرده، یا در فضا‌های قابل دسترس توسط دیگران مانند وب‌سایت یا شبکه‌های اجتماعی منتشر نماید.

اصل ۳. دانش‌جو باید دریافت هر گونه کمک مجاز برای رسیدن به راه‌حل خود را اعلام نماید.

اگر دانش‌جو از شخص دیگری غیر از استاد یا دستیار آموزشی درس برای یافتن راه‌حل تمرینی کمک گرفته باشد، باید منبع کمک (نام شخص کمک‌دهنده، عنوان کتاب، نشانی وب‌سایت، و نظایر آن)، نوع کمک دریافتی، و قسمت‌هایی از راه‌حل که از این کمک تأثیر پذیرفته است را صریحا در ابتدای راه‌حل خود مشخص نماید. جملات مبهم مانند «همفکری با دوستان هم‌خوابگاهی» به عنوان ذکر منبع قابل قبول نیست. در عوض جملاتی مانند «همفکری با علی احمدی و زهرا موسوی در به دست آوردن ایده‌ی بازگشتی حل مسئله» یا «دریافت کمک از حسین محمدی در رفع خطای برنامه» قابل قبول‌اند. نوع کمک دریافتی باید در محدوده‌ی کمک‌های مجاز مندرج در ماده‌ی ۳ باشد.

ماده ۳. محدوده‌ی همکاری

دانش‌جو می‌تواند در انجام تمرین‌های خود از افراد دیگر درخواست کمک و راهنمایی در محدوده‌های مشخص‌شده در زیر را داشته باشد.

۱. کمک‌هایی که دریافت آن‌ها مجاز است و نیازی به اعلام نیست:

 • دریافت راهنمایی برای روشن شدن صورت مسائل تمرین
 • دریافت راهنمایی در خصوص موضوعات درس، زبان‌های برنامه‌سازی، ابزارها و کتاب‌خانه‌ها
 • دریافت راهنمایی‌های عمومی در خصوص تکنیک‌های برنامه‌نویسی و رفع خطا
 • استفاده از اینترنت و سایر منابع عمومی برای دریافت اطلاعات پایه‌ای درس
 • دریافت راهنمایی از استاد و دستیار آموزشی

۲. کمک‌هایی که دریافت آن‌ها مجاز است ولی باید صریحا اعلام شوند:

 • همفکری در مرحله‌ی طراحی و به دست آوردن ایده‌های کلی (نه نوشتن) راه حل
  تبصره: همفکری در گروه‌های حداکثر چهارنفره مجاز است.
 • دریافت کمک و راهنمایی در رفع خطای برنامه
 • دریافت داده‌های آزمون و ورودی‌های برنامه
 • استفاده از کد آماده برای بخشی از تمرین که در صورت تمرین صریحا مجاز شمرده شده است.
 • استفاده‌ی مجدد از کد متعلق به خود دانش‌جو که در نیم‌سال‌های گذشته استفاده شده است.

ماده ۴. نحوه‌ی برخورد با موارد تخلف

 • مدرسین متعهد می‌شوند تمهیدات لازم را جهت پیش‌گیری از بروز موارد تخلف و شناسایی موارد تخلف بیندیشند.
 • مدرسین متعهد می‌شوند با موارد تخلف برخورد کنند. مدرسین می‌توانند رأساً به موارد تخلف رسیدگی کنند (با تذکر جدی، کسر نمره، یا مردود کردن دانش‌جو در درس) یا آن‌ها را برای رسیدگی به کمیته‌ی آموزش دانشکده ارجاع دهند. در مواردی که خود مدرس اقدام به رسیدگی کرده است، باید موارد تخلف را به کمیته‌ی آموزش گزارش دهد تا در سوابق ثبت شوند. کمیته‌ی آموزش می‌تواند در صورت تعدد یا شدت موارد تخلف یک دانش‌جو، جریمه‌ی ‌سنگین‌تری را برای وی تعیین کند یا پرونده‌ی وی را به کمیته‌ی انضباطی دانشگاه ارجاع دهد.
 • مدرسین متعهد می‌شوند به اعتراضات دانش‌جویان در مورد جریمه‌های تخلف رسیدگی کنند.

ماده ۵. ترویج و اطلاع‌رسانی

وظیفه‌ی ترویج و اطلاع‌رسانی ادواری و مستمر این آداب برای دانش‌جویان بر عهده‌ی شورای صنفی دانش‌جویان دانشکده و برای مدرسین بر عهده‌ی کمیته‌ی آموزش دانشکده است.

ماده ۶. تصویب

این آداب‌نامه در ۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تصویب کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر رسید و از تاریخ تصویب برای دانش‌جویان کلیه‌ی مقاطع تحصیلی دانشکده لازم‌الاجرا است.