آیین‌نامه‌ی روابط پیش‌نیازی و همنیازی

در راستای ساماندهی و رعایت بهتر روابط پیش‌نیازی و همنیازی دروس، آیین‌نامه‌ی زیر در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر به تصویب رسید.

ماده ۱. تعاریف

  • پیش‌نیاز: پیش‌نیاز یک درس، درسی است که طبق چارت دوره‌ی کارشناسی باید پیش از اخذ درس مورد نظر گذرانده شده باشد.
  • همنیاز: همنیاز یک درس، درسی است که طبق چارت دوره‌ی کارشناسی باید پیش از اخذ درس موردنظر گذرانده شده، یا همزمان با آن گذرانده شود.

ماده ۲. قوانین رعایت پیش‌نیازی و همنیازی

  1. رعایت تمامی روابط پیش‌نیازی و همنیازی دروس مطابق با چارت دوره‌ی کارشناسی برای تمامی دانش‌جویان مقطع کارشناسی دانشکده الزامی است.
  2. دروسی که پیش‌نیاز یا همنیاز آن‌ها در ثبت‌نام دانش‌جو رعایت نشده باشد، می‌تواند در هر زمان توسط آموزش دانشکده یا آموزش دانشگاه حذف شود.
  3. در صورت کسب نمره‌ی حداقل ۸ در درس پیش‌نیاز، رابطه‌ی پیش‌نیازی آن درس برای درس‌های بعدی به رابطه‌ی همنیازی تبدیل می‌شود.
  4. دانش‌جو در آخرین نیم‌سال تحصیل خود می‌تواند روابط پیش‌نیازی را برای دروس اصلی به همنیازی تبدیل کند.
  5. چنان‌چه دانش‌جو درس همنیاز را همزمان با درس بعدی آن در یک نیم‌سال اخذ کرده باشد، مجاز به حذف درس همنیاز در آن نیم‌سال نخواهد بود.
  6. چنان‌چه دانش‌جو درس پیش‌نیاز را به هر دلیل حذف کرده باشد، رابطه‌ی پیش‌نیازی همچنان به قوت خود باقی است و ثبت‌نام در دروس بعدی آن درس امکان‌پذیر نیست.
  7. چنانچه نمره‌ی درس پیش‌نیاز در ابتدای نیم‌سال بعد هنوز مشخص نشده باشد، درس پیش‌نیاز در هنگام ثبت‌نام به عنوان گذرانده فرض می‌شود. ولی در صورت ثبت نمره تا پایان بازه‌ی ترمیم و عدم کسب نمره‌ی قبولی قوانین فوق اعمال می‌شود.
  8. عدم رعایت هر یک از قوانین پیش‌نیازی و همنیازی که منجر به حذف درس توسط آموزش گردد، تخلف آموزشی محسوب شده و در سابقه‌ی آموزشی دانش‌جو ثبت می‌شود.

تبصره ۱: روابط پیش‌نیازی و همنیازی دروس دانشکده‌های دیگر که به عنوان درس اختیاری اخذ می‌شوند، توسط آموزش دانشکده بررسی نمی‌شوند و تصمیم‌گیری در خصوص آن دروس از اختیارات دانشکده‌ی مجری است.

ماده ۳. تصویب

این آیین‌نامه در ۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ در کمیته‌ی آموزش دانشکده به تصویب رسید.

تاریخ آخرین اصلاح: ۱۳۹۸/۲/۲۵