کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: هوش مصنوعی آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

مقررات عمومی دوره

 • طول دوره: طول دوره دو سال‌ می‌باشد.
 • تاریخ ارائه عنوان پروژه کارشناسی ارشد حداکثر در پایان نیم‌سال دوم و قبل از شروع نیم‌سال سوم‌ می‌باشد.
 • تعداد کل واحدهای دوره پژوهش‌محور ۲۹ واحد و دوره آموزش‌محور ۳۲ واحد است:
  • الف: دروس اصلی ۱۲ واحد
  • ب: دروس اختیاری ۹ واحد (۱۸ واحد برای دانشجویان آموزش‌محور)
  • پ: سمینار ۲ واحد
  • ت: پروژه ۶ واحد (صفر واحد برای دانشجویان آموزش‌محور)
 • دروس اختیاری دانشجو می‌تواند از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری گروه اخذ شود. در صورتی که دانشجو آموزش‌محور باشد، ‌ می‌بایستی ۳ درس سه واحدی از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری به جای پروژه‌ی ۶ واحدی بگذراند. استاد راهنمای دانشجو تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه مدیر گروه بوده و پس از تصویب تعریف پروژه استاد راهنمای پروژه مسئول تایید و راهنمایی دانشجو در اخذ واحدهای درسی‌ می‌باشد.
 • در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی برای دانشجو ضروری باشد، ‌ می‌بایستی از جدول زیر حداکثر تا پایان نیم‌سال اول تحصیل با تائید گروه انتخاب واحد نماید. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیم‌سال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم می‌کند. حداقل نمره قبولی درس جبرانی ۱۲ است.
ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۲۸۲ ۳ جبر خطی Linear Algebra
۲ ۴۰۱۸۱ ۳ آمار و احتمال مهندسی Engineering Probability and Statistics
۳ ۴۰۳۵۴ ۳ طراحی الگوریتم‌ها Design of Algorithms
۴ ۴۰۴۱۷ ۳ هوش مصنوعی Artificial Intelligence
۵ ۴۰۲۴۲ ۳ سیگنال‌ها و سیستم‌ها Signals and systems

جدول تعداد واحدها و مشخصات آنها در گرایش هوش مصنوعی به شرح زیر است:

الف) دروس اصلی

اخذ حداقل ۴ درس (۱۲ واحد) از دروس جدول زیر ضروری است. (دانشجویان نمی‌توانند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفته‌اند دوباره اخذ نمایند.)

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۳۷ ۳ برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی Planning in Artificial Intelligence
۴۰۹۵۷.۱ ۳ هوش مصنوعی پیشرفته Advanced Artificial Intelligence
۲ ۴۰۹۳۳ ۳ پردازش تصویر Image Processing
۴۰۷۶۳ ۳ پردازش علائم دیجیتال Digital Signal Processing
۳ ۴۰۹۶۷ ۳ پردازش گفتار Speech Processing
۴۰۶۷۷ ۳ پردازش زبان‌های طبیعی Natural Language Processing
۴ ۴۰۶۹۵ ۳ فرآیندهای تصادفی Stochastic Processes
۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization
۵ ۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning

* از هر ردیف حداکثر یک درس به عنوان درس اصلی محاسبه می‌شود.

ب) دروس اختیاری

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۷۶ ۳ نظریه اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۲ ۴۰۷۲۹ ۳ یادگیری ماشین آماری Statistical Machine Learning
۳ ۴۰۷۱۸ ۳ نظریه یادگیری ماشین Machine Learning Theory
۴ ۴۰۷۶۸ ۳ مدل‌های گرافی احتمالی Probabilistic Graphical Models
۵ ۴۰۹۵۷.۲ ۳ یادگیری تقویتی Reinforcement Learning
۶ ۴۰۹۵۹.۱ ۳ یادگیری ماشین پیشرفته Advanced Machine Learning
۷ ۴۰۹۵۹.۲ ۳ مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف Advanced Topics in Deep Learning
۸ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۹ ۴۰۷۷۷ ۳ هوش محاسباتی Computational Intelligence
۱۰ ۴۰۶۲۷ ۳ هوش مصنوعی توزیع‌شده Distributed Artificial Intelligence
۱۱ ۴۰۶۳۹ ۳ شبکه‌های پویای پیچیده Complex Dynamical Networks
۱۲ ۴۰۷۹۳ ۳ پردازش پیشرفته علائم دیجیتال Advanced Digital Signal Processing
۱۳ ۴۰۷۱۲ ۳ پردازش ویدئوی دیجیتال Digital Video Processing
۱۴ ۴۰۸۳۳ ۳ بازشناسی گفتار Speech Recognition
۱۵ ۴۰۶۸۷ ۳ بینایی ماشین Machine Vision
۱۶ ۴۰۶۱۶ ۳ بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتری Advanced 3D Computer Vision
۱۷ ۴۰۵۱۶ ۳ فناوری روباتیک Robotics Technology
۱۸ ۴۰۹۵۷ ۳ مفاهیم پیشرفته هوش مصنوعی Advanced Topics in Artificial Intelligence
۱۹ ۳ یک درس از گرایش‌های دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با تصویب استاد راهنما و مدیر گروه
ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۹۰۰ ۲ سمینار کارشناسی ارشد M.Sc. Seminar
۲ ۴۰۶۸۰ ۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.Sc. Thesis
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان پژوهش‌محور: ۲۹ واحد = ۱۲ واحد اصلی + ۹ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار + ۶ واحد پروژه
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان آموزش‌محور: ۳۲ واحد = ۱۲ واحد اصلی + ۱۸ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار

تبصره: اخذ همزمان دو درس «داده‌کاوی» و «یادگیری ماشین» در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آن‌ها زائد محسوب می‌شود.