کارشناسی ارشد نرم‌افزار

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: نرم‌افزار آخرین تصویب: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

مقررات عمومی دوره

 1. طول دوره: طول دوره ۲ سال است.
 2. زیرگرایش‌ها: گرایش نرم‌افزار دارای سه زیرگرایش به قرار زیر است (دروس متعلق به زیرگرایش‌ها در جداول ۲ تا ۴ آورده شده‌اند):
  • زیرگرایش الگوریتم‌ها و محاسبات
  • زیرگرایش سیستم‌ها
  • زیرگرایش مهندسی نرم‌افزار
 3. واحدها: تعداد واحدهای دوره برای دانشجویان پژوهش-محور ۲۹ واحد، و برای دانشجویان آموزش-محور ۳۲ واحد است. دانشجویان حق ندارند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفته‌اند مجدداً اخذ نمایند. گذراندن دروس زیرگرایش‌ها، سمینار و پروژه باید مطابق قواعد زیر انجام شود:
  • دروس: حداقل ۴ درس از مجموعه‌ی دروس گذرانده شده دانشجوی پژوهش-محور باید همگی متعلق به یک زیرگرایش (از زیرگرایش‌های فوق) باشند، که زیرگرایش تخصصی دانشجو محسوب خواهد شد. حداقل ۲ درس از مجموعه‌ی دروس گذرانده شده نباید متعلق به زیرگرایش تخصصی دانشجو بوده و باید از زیرگرایش‌های دیگر گرایش نرم‌افزار انتخاب شده باشند؛ درس‌های غیرتخصصی می‌توانند همگی از یک زیرگرایش انتخاب شوند (محدودیتی در این زمینه وجود ندارد). در صورت موافقت استاد راهنما و مدیر گروه، حداکثر ۲ درس از دروس غیرتخصصی می‌توانند از گرایش‌ها یا رشته‌های دیگر دانشکده یا دانشگاه انتخاب شوند.
   • در مورد دانشجویان آموزش-محور، حداقل ۶ درس از مجموعه‌ی دروس گذرانده شده باید همگی متعلق به زیرگرایش تخصصی دانشجو بوده، و حداقل ۳ درس باید متعلق به زیرگرایش‌های دیگر نرم‌افزار باشند. سایر مقررات مانند دانشجویان پژوهش-محور خواهد بود.
  • سمینار کارشناسی ارشد: ۲ واحد - مطابق جدول ۵
  • پروژه‌ی کارشناسی ارشد: ۶ واحد - مطابق جدول ۵ (مختص دانشجویان پژوهش-محور)
 4. تصویب پروژه‌ی کارشناسی ارشد: مهلت تصویب تعریف پروژه‌ی کارشناسی ارشد، پایان نیمسال دوم است.
 5. ارائه‌ی سمینار کارشناسی ارشد: دانشجوی پژوهش-محور باید در نیمسال سوم و پس از تصویب پروژه، سمیناری در زمینه‌ی پروژه ارائه دهد که گزارش پیشرفت پروژه محسوب می‌شود. سمینار دانشجویان آموزش-محور نیز باید در نیمسال سوم و پس از تعیین موضوع و تأیید آن توسط گروه اخذ شود.
 6. همکاری با دانشکده: همه‌ی دانشجویان نوبت اول باید به صورت دستیار آموزشی یا با انجام امور ارجاعی دیگر (معادل ۲ واحد) با دانشکده همکاری کنند؛ همکاری با دانشکده برای دانشجویان آموزش-محور نیز اجباری است.
 7. استاد راهنما: مدیر گروه تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه، استاد راهنمای دانشجویان است. پس از تصویب تعریف پروژه، استاد راهنمای پروژه‌ی هر دانشجو مسئول تأیید و راهنمایی وی در اخذ واحدهای درسی نیز می‌باشد.
 8. واحدهای جبرانی: در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی به تشخیص مدیر گروه برای دانشجو ضروری باشد، می‌بایستی حداکثر تا پایان سال اول تحصیل با تأیید گروه حداکثر چهار درس از دروس جدول ۱ را بگذراند. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیمسال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم می‌کند. حداقل نمره‌ی قبولی برای دروس جبرانی ۱۲ است.

دروس جبرانی

جدول ۱. فهرست دروس جبرانی گرایش نرم‌افزار

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۲۵۴ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها Data Structures and Algorithms
۲ ۴۰۳۵۴ ۳ طراحی الگوریتم‌ها Design of Algorithms
۳ ۴۰۴۱۴ ۳ طراحی کامپایلرها Compiler Design
۴ ۴۰۴۱۵ ۳ نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها Theory of Machines and Languages
۵ ۴۰۴۲۴ ۳ سیستم‌های عامل Operating Systems
۶ ۴۰۴۷۴ ۳ مهندسی نرم‌افزار Software Engineering

دروس زیرگرایش‌ها

جدول ۲. فهرست دروس زیرگرایش الگوریتم‌ها و محاسبات

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۴۲ ۳ شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی Social and Economic Networks
۲ ۴۰۶۴۷ ۳ پردازش موازی Parallel Processing
۳ ۴۰۶۸۵ ۳ الگوریتم‌های تصادفی Randomized Algorithms
۴ ۴۰۶۸۶ ۳ الگوریتم‌های داده‌های حجیم Massive Data Algorithms
۵ ۴۰۷۳۵ ۳ هندسه محاسباتی Computational Geometry
۶ ۴۰۷۶۵ ۳ الگوریتم‌های پیشرفته Advanced Algorithms
۷ ۴۰۷۷۵ ۳ نظریه پیچیدگی Complexity Theory
۸ ۴۰۷۸۵ ۳ بهینه‌سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization
۹ ۴۰۸۳۴ ۳ الگوریتم‌های تقریبی Approximation Algorithms
۱۰ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۱۱ ۴۰۷۹۵ ۳ مفاهیم پیشرفته علوم کامپیوتر Advanced Topics in Computer Science
۱۲ ۴۰۷۹۶ ۳ مفاهیم پیشرفته در علوم کامپیوتر ۲ Advanced Topics in Computer Science 2
۱۳ ۴۰۷۹۷ ۳ مفاهیم پیشرفته علوم نظری کامپیوتر Advanced Topics in Theoretical Computer Science

جدول ۳. فهرست دروس زیرگرایش سیستم‌ها

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۳۳ ۳ سیستم‌های عامل پیشرفته Advanced Operating Systems
۲ ۴۰۵۴۸ ۳ سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‎‌گیری Decision Support Systems
۳ ۴۰۶۳۶ ۳ معماری سازمانی فناوری اطلاعات IT Enterprise Architecture
۴ ۴۰۶۵۷ ۳ مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks Modeling and Analysis
۵ ۴۰۶۶۱ ۳ نظریه سیستم‌های توزیع‌شده Theory of Distributed Systems
۶ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification
۷ ۴۰۶۹۴ ۳ وب معنایی Semantic Web
۸ ۴۰۷۱۴ ۳ داده‌کاوی Data Mining
۹ ۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۱۰ ۴۰۹۳۸ ۳ طراحی پایگاه داده‌ها ۲ Database Design 2
۱۱ ۴۰۹۲۶ ۳ مفاهیم پیشرفته سیستم‌های نرم‌افزاری Advanced Topics in Software Systems

جدول ۴. فهرست دروس زیرگرایش مهندسی نرم‌افزار

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۴۶ ۳ معماری نرم‌افزار Software Architecture
۲ ۴۰۶۷۹ ۳ تکامل نرم‌افزار Software Evolution
۳ ۴۰۶۸۴ ۳ تولید برنامه از توصیف رسمی Formal Program Development
۴ ۴۰۶۸۸ ۳ مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار Software Requirements Engineering
۵ ۴۰۷۲۴ ۳ متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار Software Development Methodologies
۶ ۴۰۷۴۵ ۳ توصیف و وارسی برنامه‌ها Program Specification and Verification
۷ ۴۰۷۸۷ ۳ الگوها در مهندسی نرم‌افزار Patterns in Software Engineering
۸ ۴۰۸۲۸ ۳ آزمون نرم‌افزار Software Testing
۹ ۴۰۹۲۴ ۳ مهندسی نرم‌افزار ۲ Software Engineering 2
۱۰ ۴۰۷۳۷ ۳ مفاهیم پیشرفته معماری نرم‌افزار Advanced Topics in Software Architecture
۱۱ ۴۰۹۲۵ ۳ مفاهیم پیشرفته مهندسی نرم‌افزار Advanced Topics in Software Engineering

دروس سمینار و پروژه‌ی گرایش نرم‌افزار

جدول ۵. فهرست دروس سمینار و پروژه

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۹۰۰ ۲ سمینار کارشناسی ارشد M.Sc. Seminar
۲ ۴۰۶۶۰ ۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.Sc. Thesis