آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی برخورد با موارد تخلف در تمرین‌ها و آزمون‌های درسی

این آیین‌نامه به منظور ایجاد سازوکار مناسب برای برخورد با موارد تخلف در انجام تمرین‌ها و پروژه‌های درسی و نیز برخورد با تخلف در آزمون‌های درسی اعم از حضوری و مجازی تدوین شده است. این آیین‌نامه به طور ویژه به جزئیات و سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای صحیح ماده‌ی ۴ «آداب‌نامه‌ی انجام تمرین‌های درسی» مصوب کمیته‌ی آموزش دانشکده کامپیوتر مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ می‌پردازد.

ماده ۱. کمیته‌ی بررسی تخلفات

کمیته‌ی دانش‌جویی دانشکده مسئولیت بررسی گزارش‌های رسیده در خصوص تخلف در آزمون‌ها و تمرین‌های درسی را بنا بر مفاد ماده‌ی ۴ این آیین‌نامه بر عهده خواهد داشت. کمیته‌ی دانش‌جویی می‌تواند در صورت نیاز زیرکمیته‌ی مجزایی را برای بررسی تخلفات تشکیل دهد. همچنین کمیته یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر کمیته انتخاب می‌نماید.

ماده ۲. گزارش تخلف

طبق ماده‌ی ۴ «آداب‌نامه‌ی انجام تمرین‌های درسی»، اساتید دانشکده وظیفه دارند در راستای حفظ ارزش‌های اخلاقی مشترک، در صورت احراز تخلف، مورد مربوطه را به کمیته‌ی بررسی تخلفات گزارش نمایند. ارائه‌ی مدارک زیر برای احراز تخلف در زمان گزارش تخلف از سوی مدرس مورد نیاز خواهد بود.

  • صورت تمرین، پروژه یا آزمون
  • پاسخ‌نامه‌ی دانش‌جو یا دانش‌جویان متخلف در تمرین، پروژه یا آزمون
  • نتیجه‌ی بررسی اعتراض دانش‌جویان متخلف و مکاتبات مربوطه

ماده ۳. نحوه‌ی ثبت تخلفات

گزارش تخلفات توسط استاد درس از طریق ایمیل به دبیر کمیته‌ی بررسی تخلفات دانشکده ارسال می‌شوند. توصیه می‌شود در صورت وجود اطلاعات خصوصی و محرمانه، فایل‌های ارسالی رمزگذاری شده و رمز مربوطه از طریق پیامک یا به صورت شفاهی به دبیر کمیته ارسال شود. سابقه‌ی تخلفات به همراه مستندات آن‌ها توسط دبیر کمیته در محل ذخیره‌سازی امنی که توسط دانشکده در نظر گرفته شده است ذخیره‌سازی می‌شود.

ماده ۴. نحوه‌ی برخورد با موارد تخلف

نحوه‌ی برخورد با موارد تخلف در تمرین‌ها و پروژه‌های درسی به صورت زیر خواهد بود:

  • اولین مورد تخلف ضمن اعمال جریمه متناسب توسط استاد درس و تذکر جدی به دانش‌جو، در پرونده‌ی آموزشی دانش‌جو ثبت می‌شود.
  • در صورت وقوع دومین تخلف (حتی اگر مورد قبلی مربوط به درس دیگری بوده‌ باشد)، به استاد درس توصیه می‌شود جریمه‌ای «متناسب با تخلف دوم» برای دانش‌جو در نظر گرفته شود.
  • در صورت وقوع بیش از دو مورد تخلف، پرونده‌ی دانش‌جو به همراه سابقه‌ی تخلف‌های قبلی به کمیته‌ی انضباطی دانشگاه ارسال خواهد شد.

در خصوص آزمون‌های درسی، در صورت گزارش هرگونه تخلف توسط استاد، موضوع در کمیته‌ی بررسی تخلفات بررسی شده و با صلاح‌دید این کمیته، پرونده‌ی دانش‌جوی متخلف به کمیته‌ی انضباطی دانشگاه ارسال خواهد شد.

ماده ۵. احراز صلاحیت عضویت در انجمن‌ها و شوراهای دانشکده

دانش‌جویانی که متقاضی کاندیدا شدن برای انجمن‌ها یا شوراهای دانشکده (مانند انجمن علمی، شورای صنفی، نشریات زیر نظر دانشکده و موارد مشابه) باشند، در صورتی مجاز به ثبت‌نام هستند که تخلف آموزشی‌ای در پرونده‌ی آموزشی ایشان در همان مقطع ثبت نشده باشد.

ماده ۶. بازنگری

با توجه به نوپا بودن سازوکار پیگیری تخلفات آموزشی در دانشکده، بر اساس بازخوردهایی که از اجرای این آیین‌نامه به‌دست خواهد آمد، آیین‌نامه در بازه‌های دوساله یا بنا بر درخواست کمیته‌ی دانش‌جویی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

ماده ۷. تصویب

این آیین‌نامه در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به تصویب کمیته‌ی دانش‌جویی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر رسید و سپس در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷ در کمیته‌ی آموزش دانشکده و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ در شورای دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر به تصویب رسید و از تاریخ تصویب برای دانش‌جویان کلیه‌ی مقاطع تحصیلی دانشکده لازم‌الاجرا است.