کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: بیوانفورماتیک آخرین تصویب: ۱۳۹۷/۵/۳

مقررات عمومی دوره

 • طول دوره و واحدها: طول دوره دو سال‌ می‌باشد.
 • تاریخ ارائه عنوان پروژه کارشناسی ارشد حداکثر در پایان نیم‌سال دوم و قبل از شروع نیم‌سال سوم‌ می‌باشد.
 • تعداد کل واحدهای دوره پژوهش محور ۲۹ واحد و دوره آموزش محور ۳۲ واحد است:
  • الف: دروس اصلی ۱۲ واحد
  • ب: دروس اختیاری ۹ واحد (۱۸ واحد برای دانشجویان آموزش محور)
  • پ: سمینار ۲ واحد
  • ت: پروژه ۶ واحد (صفر واحد برای دانشجویان آموزش محور)
 • در صورتی که دانشجو آموزش محور باشد، ‌ می‌بایستی ۳ درس سه واحدی از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری به جای پروژه‌ی ۶ واحدی بگذراند. استاد راهنمای دانشجو تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه مدیر گروه بوده و پس از تصویب تعریف پروژه استاد راهنمای پروژه مسئول تایید و راهنمایی دانشجو در اخذ واحدهای درسی‌ می‌باشد.
 • در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی برای دانشجو ضروری باشد، ‌ می‌بایستی از جدول زیر حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیل با تائید گروه انتخاب واحد نماید. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیمسال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم می‌کند. حداقل نمره قبولی درس جبرانی ۱۲ است.
ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۴۱۷ ۳ هوش مصنوعی Artificial Intelligence
۲ ۴۰۳۵۴ ۳ طراحی الگوریتم‌ها Design of Algorithms
۳ ۴۰۱۸۱ ۳ آمار و احتمال مهندسی Engineering Probability and Statistics
۴ ۴۰۴۹۴ ۳ مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک Introduction to Bioinformatics
۵ ۴۰۴۹۵ ۳ زیست‌شناسی سلولی و مولکولی Cellular and Molecular Biology
۶ ۴۰۴۹۶ ۳ ژنتیک و تکامل Genetics and Evolution
۷ ۴۰۴۰۹ ۱ آز زیست‌شناسی Biology Lab
۸ ۳ یکی از دروس بیوشیمی، بیوفیزیک، شیمی آلی (شیمی آلی مهندسی)، شیمی عمومی (با تایید گروه)

جدول تعداد واحدها و مشخصات آنها در گرایش بیوانفورماتیک به شرح زیر است:

الف: دروس اصلی

اخذ حداقل ۴ درس (۱۲ واحد) از دروس جدول زیر ضروری است. (دانشجویان نمی‌توانند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفته‌اند دوباره اخذ نمایند.)

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۵۰ ۳ یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک Machine Learning for Bioinformatics
۲ ۴۰۵۵۱ ۳ زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی Computational System Biology
۳ ۴۰۵۵۲ ۳ ژنومیک محاسباتی Computational Genomics
۴ ۴۰۵۵۳ ۳ بیوانفورماتیک ساختاری Structural Bioinformatics
۵ ۴۰۵۵۴ ۳ الگوریتم‌های بیوانفورماتیک Algorithms for Bioinformatics

ب: دروس اختیاری

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۷۱.۱ ۳ زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی Computational Evolutionary Biology
۲ ۴۰۵۷۱.۲ ۳ طراحی محاسباتی دارو Computational Drug Design
۳ ۴۰۵۵۵ ۳ تحلیل داده‌های حجیم زیستی Large-Scale Biological Data Analysis
۴ ۴۰۷۷۷ ۳ هوش محاسباتی Computational Intelligence
۵ ۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۶ ۴۰۷۶۸ ۳ مدل‌های گرافی احتمالی Probabilistic Graphical Models
۷ ۴۰۷۱۸ ۳ نظریه یادگیری ماشین Machine Learning Theory
۸ ۴۰۶۴۷ ۳ پردازش موازی Parallel Processing
۹ ۴۰۵۷۱.۳ ۳ پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک Bioinformatics Database Systems
۱۰ ۴۰۵۵۷ ۳ ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی Advanced Mathematics and Statistics for Bioinformatics
۱۱ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۱۲ ۴۰۵۵۶ ۳ فرایندهای تصادفی در بیوانفورماتیک Stochastic Processes In Bioinformatics
۱۳ ۴۰۹۵۱.۱ ۳ شبیه‌سازی چندلایه سامانه‌های زیستی Multi-Scale Modeling  of Biological Systems
۱۴ ۴۰۹۵۱.۲ ۳ تحلیل شبکه‌های زیستی Analysis of Biological Networks
۱۵ ۴۰۹۵۱.۳ ۳ انفورماتیک پزشکی Medical Informatics
۱۶ ۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization
۱۷ ۴۰۹۵۱.۴ ۳ شیمی در علوم زیستی Chemistry for Biology
۱۸ ۴۰۵۷۱ ۳ مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک Advanced Topics in Bioinformatics
۱۹ ۴۰۹۵۱ ۳ مباحث ویژه در بیوانفورماتیک Special Topics in Bioinformatics
۲۰ ۳ یک درس از گرایش‌های دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با تصویب استاد راهنما و مدیر گروه

ج. دروس سمینار و پروژه

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۹۰۰ ۲ سمینار کارشناسی ارشد M.S.Seminar
۲ ۴۰۶۸۰ ۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.S.Thesis
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان پژوهش محور: ۲۹ واحد = ۹ واحد اصلی + ۱۲ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار + ۶ واحد پروژه
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان آموزش محور: ۳۲ واحد = ۹ واحد اصلی + ۲۱ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار

تبصره: اخذ دو درس «داده‌کاوی» و «یادگیری ماشین» در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آن‌ها زائد محسوب می‌شود.