کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: بیوانفورماتیک آخرین تصویب: ۱۴۰۲/۵/۱۸

مقررات عمومی دوره

 • طول دوره و واحدها: طول دوره دو سال‌ می‌باشد.
 • تاریخ ارائه عنوان پروژه کارشناسی ارشد حداکثر در پایان نیم‌سال دوم و قبل از شروع نیم‌سال سوم‌ می‌باشد.
 • تعداد کل واحدهای دوره پژوهش محور ۲۹ واحد و دوره آموزش محور ۳۲ واحد است:
  • الف: دروس اصلی ۱۲ واحد
  • ب: دروس اختیاری ۹ واحد (۱۲ واحد برای دانشجویان آموزش محور)
  • پ: سمینار ۲ واحد
  • ت: پروژه ۶ واحد (صفر واحد برای دانشجویان آموزش محور)
 • در صورتی که دانشجو آموزش محور باشد، ‌ می‌بایستی ۳ درس سه واحدی از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری به جای پروژه‌ی ۶ واحدی بگذراند. استاد راهنمای دانشجو تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه مدیر گروه بوده و پس از تصویب تعریف پروژه استاد راهنمای پروژه مسئول تایید و راهنمایی دانشجو در اخذ واحدهای درسی‌ می‌باشد.
 • در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی برای دانشجو ضروری باشد، ‌ می‌بایستی از جدول زیر حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیل با تائید گروه انتخاب واحد نماید. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیمسال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم می‌کند. حداقل نمره قبولی درس جبرانی ۱۲ است.
ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۱۸۱ ۳ آمار و احتمال مهندسی Engineering Probability and Statistics
۲ ۴۰۴۹۴ ۳ مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک Introduction to Bioinformatics
۳ ۴۰۴۹۵ ۳ زیست‌شناسی سلولی و مولکولی Cellular and Molecular Biology

جدول تعداد واحدها و مشخصات آنها در گرایش بیوانفورماتیک به شرح زیر است:

الف: دروس اصلی

اخذ حداقل ۴ درس (۱۲ واحد) از دروس جدول زیر ضروری است. (دانشجویان نمی‌توانند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفته‌اند دوباره اخذ نمایند.)

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۵۲ ۳ تکامل و ژنتیک جمعیت Evolution and Population Genomics
۲ ۴۰۵۵۳ ۳ بیوانفورماتیک ساختاری Structural Bioinformatics
۳ ۴۰۵۵۴ ۳ الگوریتم‌های بیوانفورماتیک Algorithms for Bioinformatics
۴ ۴۰۵۵۵ ۳ تحلیل داده‌های ژنومیک Genomic Data Analysis
۵ ۴۰۴۷۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning

ب: دروس اختیاری

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۵۶۱ ۳ پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی Intelligent Analysis of Biomedical Images
۲ ۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۳ ۴۰۹۵۱.۴ ۳ شیمی در علوم زیستی Chemistry for Biology
۴ ۴۰۵۷۱.۲ ۳ طراحی محاسباتی دارو Computational Drug Design
۵ ۴۰۵۵۱ ۳ طراحی و بهینه‌سازی شبکه‌های زیستی Synthetic Biology
۶ ۴۰۷۶۸ ۳ مدل‌های گرافی احتمالی Probabilistic Graphical Models
۷ ۴۰۹۵۱.۲ ۳ تحلیل شبکه‌های زیستی Analysis of Biological Networks
۸ ۴۰۵۷۱ ۳ مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک Advanced Topics in Bioinformatics
۹ ۴۰۹۵۱ ۳ مباحث ویژه در بیوانفورماتیک Special Topics in Bioinformatics
۱۰ ۳ یک درس از گرایش‌های دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با تصویب استاد راهنما و مدیر گروه

ج. دروس سمینار و پروژه

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۹۰۰ ۲ سمینار کارشناسی ارشد M.S.Seminar
۲ ۴۰۶۸۰ ۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.S.Thesis
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان پژوهش محور: ۲۹ واحد = ? واحد اصلی + ? واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار + ۶ واحد پروژه
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان آموزش محور: ۳۲ واحد = ? واحد اصلی + ? واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار

تبصره: اخذ دو درس «داده‌کاوی» و «یادگیری ماشین» در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آن‌ها زائد محسوب می‌شود.

پیوندها